ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  21 -01 – 2013 (1η/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

1

Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.

Η Οικονομική Επιτροπή εξέλεξε Αντιπρόεδρο για τη διετία 2013-2014 τον κ. Ευστάθιο Αγγελή ο οποίος συγκέντρωσε επτά (7) ψήφους.

2

Έγκριση όρων διακήρυξης για την δημοπράτηση του έργου «Εφαρμογή κυκλοφοριακής μελέτης και σήμανσης Χώρας Νάξου».

Ομόφωνα η Επιτροπή ενέκρινε τη διακήρυξη της ανοιχτής δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Εφαρμογή κυκλοφοριακής μελέτης και σήμανσης Χώρας Νάξου».

3

Έλεγχος των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του μειοδότη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Δίκτυα αποχέτευσης παραλιακών οικισμών και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης Δ.Δ. Δήμου Νάξου». 

Ομόφωνα η Επιτροπή αποφάσισε την κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 283/09-10-2012 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης του αποτελέσματος του διενεργηθέντος διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Δίκτυα αποχέτευσης παραλιακών οικισμών και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης Δ.Δ. Δήμου Νάξου» στην Τεχνική Εταιρεία Μ.Τ. Α.Τ.Ε. για σύναψη σύμβασης.

4

Σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών «Τεχνικός Σύμβουλος του έργου: Δίκτυα αποχέτευσης παραλιακών οικισμών και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης Δ.Δ. Δήμου Νάξου».

Ομόφωνα η Επιτροπή αποφάσισε την κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 29/10-04-2012 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης πρακτικών και κατακύρωσης διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών «Τεχνικός σύμβουλος του έργου: Δίκτυα αποχέτευσης παραλιακών οικισμών και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης Δ.Δ. Δήμου Νάξου» στα «Συμπράττοντα γραφεία μελετών: ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε. – ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. – ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜ.» για σύναψη σύμβασης.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.