ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  29 – 01 – 2013 (2η/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

5

Έγκριση και διάθεση πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών για τα ετήσια ασφάλιστρα οχημάτων/μηχανημάτων και μοτοσικλετών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. 

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τις υποχρεωτικές δαπάνες για τα ετήσια ασφάλιστρα οχημάτων/μηχανημάτων και μοτοσικλετών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και διαθέτει σε βάρος του προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους 2012 πιστώσεις συνολικού ύψους 20.000,00 Ευρώ.

6

Έγκριση και διάθεση πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών που απορρέουν από τις συμβάσεις ανάθεσης προμήθειας «Προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2013» και παροχής υπηρεσιών «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων, οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1. Εγκρίνει και διαθέτει πιστώσεις σε βάρος του προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους 2012 προκειμένου να πληρωθούν υποχρεωτικές δαπάνες που απορρέουν από τη σύμβαση ανάθεσης της προμήθειας «Προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2013» συνολικού ύψους 222.300,00 Ευρώ.

2. Εγκρίνει και διαθέτει πιστώσεις σε βάρος του προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους 2012 προκειμένου να πληρωθούν υποχρεωτικές δαπάνες που απορρέουν από τις συμβάσεις ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων, οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» συνολικού ύψους 140.000,00 Ευρώ.

7

Έγκριση και διάθεση πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει και διαθέτει πιστώσεις σε βάρος Κ.Α. του προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους 2012 προκειμένου να πληρωθούν υποχρεωτικές δαπάνες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 158 και 160 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων όπως ισχύουν.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.