ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  01 -02 – 2013 (3η/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

8

Έγκριση της υπ' αριθμ. 36/2013 Απόφασης Δημάρχου.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει την με αριθμό 36/2013 Απόφαση Δημάρχου με την οποία δίδεται εντολή στην δικηγόρο του Δήμου όπως μεταβεί στην Αθήνα και παρασταθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Τμήμα αμοιβών) στη δικάσιμο της 29-01-2013 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από τυχόν αναβολή δικάσιμο και υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων εν σχέση με την από 05-06-2012 αγωγή του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ» κατά του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

9

Έλεγχος των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του μειοδότη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου από την εκκλησία Αγ. Νικοδήμου μέχρι την εκκλησία Χριστού της Τ.Κ. Γλινάδου».

Ομόφωνα η Επιτροπή αποφασίζει την κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 379/20-12-2012 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης του αποτελέσματος του διενεργηθέντος εν θέματι διαγωνισμού στην Ι. Καστρήσιος – Δ. Πρωτονοτάριος Τεχνική – Κατασκευαστική Ο.Ε. για σύναψη σύμβασης.

10

Έλεγχος των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του μειοδότη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Πλακοστρώσεις κεντρικών δρόμων εντός του οικισμού Κορώνου Τ.Κ. Κορώνου».

Ομόφωνα η Επιτροπή αποφασίζει την κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 378/20-12-2012 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης του αποτελέσματος του διενεργηθέντος εν θέματι διαγωνισμού στην Ελένη Θεοδ. Κουστένη για σύναψη σύμβασης.

11

Έλεγχος των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του μειοδότη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Πλακοστρώσεις τσιμεντοστρώσεις εντός των οικισμών Δ.Κ. Απεράθου».

Ομόφωνα η Επιτροπή αποφασίζει την κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 380/20-12-2012 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης του αποτελέσματος του διενεργηθέντος εν θέματι διαγωνισμού στην ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ & ΣΙΑ ΟΕ – Τεχνική Εταιρεία για σύναψη σύμβασης.

12

Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Εφαρμογή κυκλοφοριακής μελέτης και σήμανσης Χώρας Νάξου».

Ομόφωνα η Επιτροπή συγκροτεί Επιτροπή Διαγωνισμού που θα διενεργηθεί στις 12 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη με ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 10:00 π.μ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του εν θέματι έργου αποτελούμενη από τους ακόλουθους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας:

1.Αικατερίνη Φραγκίσκου, ως Πρόεδρος.

2.Κυριακή Μαργαρίτη, ως τακτικό μέλος.

3.Γεώργιο Καλαβρό, ως τακτικό μέλος.

Ορίζει αναπληρωματικά μέλη τους:

Γεώργιο Μανδηλαρά, Νικόλαο Μαχαιριώτη και Καλλίτσα Φραγκίσκου.

13

Έγκριση της υπ' αριθμ. 35/2013 Απόφασης Δημάρχου.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει την με αριθμό 35/2013 Απόφαση Δημάρχου με την οποία δίδεται εντολή στην δικηγόρο του Δήμου όπως παρασταθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Νάξου στη δικάσιμο της 28-01-2013 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από τυχόν αναβολή δικάσιμο και υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων εν σχέση με την από 24-11-2012 με αύξοντα αριθμό κατάθεσης 12/27-11-2012 αγωγή του Ψαρρού Δημητρίου του Ιωάννη κατά του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.