ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  26 – 05 – 2011 (10η/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

56

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την απόδοση φόρου ακίνητης περιουσίας έτους 2011

Ομόφωνα η Επιτροπή αποφάσισε:

1. Την έγκριση της δαπάνης απόδοσης του φόρου ακίνητης περιουσίας για το έτος 2011 που αφορά τα μισθωμένα ακίνητα του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

2. Διέθεσε πίστωση ύψους € 2.000,00 σε βάρος  του Κ.Α. 00-6312 του υπό ψήφιση δημοτικού προϋπολογισμού εξόδων έτους 2011 για το σκοπό αυτό.

57

Διάθεση πιστώσεων για την καταβολή δαπανών προμήθειας υγρών καυσίμων μηνών Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2010 πρώην Δήμου Νάξου και διάθεση πιστώσεων για την προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2011 Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Ομόφωνα η Επιτροπή διέθεσε πιστώσεις από τον υπό ψήφιση δημοτικό προϋπολογισμό εξόδων οικονομικού έτους 2011 ως εξής:

1.€ 126.330,00 σε βάρος του Κ.Α. 20-6641.001 για την προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των οχημάτων – μηχανημάτων της υπηρεσίας καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2011.

2.€ 20.700,00 σε βάρος του Κ.Α. 15-6641.001 για την προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των οχημάτων – μηχανημάτων της υπηρεσίας πολιτισμού αθλητισμού & κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2011.

3.€ 43.030,00 σε βάρος του Κ.Α. 25-6641.001 για την προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των οχημάτων – μηχανημάτων της υπηρεσίας ύδρευσης – άρδευσης – αποχέτευσης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2011.

4.€ 45.900,00 σε βάρος του Κ.Α. 30-6641.001 για την προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των οχημάτων – μηχανημάτων της υπηρεσίας τεχνικών έργων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2011.

5.€ 3.450,00 σε βάρος του Κ.Α. 35-6641.001 για την προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των οχημάτων – μηχανημάτων της υπηρεσίας πρασίνου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2011.

6.€ 1.180,00 σε βάρος του Κ.Α. 50-6641.001 για την προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των οχημάτων – μηχανημάτων της υπηρεσίας δημοτικής αστυνομίας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2011.

7.€ 1.290,00 σε βάρος του Κ.Α. 25-6644.001 για την προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των αεροσυμπιεστών της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2011.

8.€ 7.170,00 σε βάρος του Κ.Α. 25-6643.001 για την προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των γεννητριών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2011.

9.€ 3.180,00 σε βάρος του Κ.Α. 10-6641.001 για την προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των οχημάτων των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2011.

10.€ 670,00 σε βάρος του Κ.Α. 45-6641.001 για την προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των οχημάτων – μηχανημάτων της υπηρεσίας νεκροταφείων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2011.

11.€ 13.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 10-6643 για την προμήθεια καυσίμων για τη θέρμανση κτιρίων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2011.

12.€ 5.500,00 σε βάρος του Κ.Α. 40-6643 για την προμήθεια καυσίμων για την υπηρεσία πολεοδομίας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2011.

13.€ 12.517,97 σε βάρος του Κ.Α. 8116.056 για την προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των οχημάτων – μηχανημάτων των υπηρεσιών του Δήμου Νάξου για το υπόλοιπο του έτους 2010 στα πλαίσια της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας καυσίμων από 01-03-2010 που ελήφθη με Α.Δ.Σ. 71/12-04-2010.

58

Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων 2011»

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1. Απέρριψε την από 26-05-2011 με α.π. 6191/26-05-2011 ένσταση της εταιρείας Κατασκευαστική – Ναυαγοσωστική Μ.Ε.Π.Ε. κατά της διενέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών για τη «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων 2011».

2. Ενέκρινε το από 25-05-2011 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών για τη «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων 2011».

3. Αποφάσισε την επανάληψη του διαγωνισμού σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας υποχρεωτικής δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στο τύπο καθώς συντρέχουν επείγοντες λόγοι και ειδικότερα η υποχρέωση του Δήμου να καλύψει τις πολυσύχναστες παραλίες του με ναυαγοσώστες κατά την κολυμβητική περίοδο η οποία έχει έναρξη την 01-06-2011 (άρθρο 18 παρ. 1 Π.Δ. 28/80).

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 10η Ιουνίου 2011, ημέρα Παρασκευή με ώρα αποσφράγισης προσφορών την 13:00μ.μ.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.