ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  11 -02 – 2013 (4η/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

14

Έγκριση της υπ' αριθμ. 44/2013 Απόφασης Δημάρχου.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει την με αριθμό 44/2013 Απόφαση Δημάρχου με την οποία δίδεται εντολή στην δικηγόρο του Δήμου όπως μεταβεί στη Σύρο και παρασταθεί:

1. Ενώπιον του Εισαγγελέως Εφετών Αιγαίου στη δικάσιμο της 5-2-2013 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από τυχόν αναβολή δικάσιμο εν σχέση με την από 17-12-2012 Ανακοπή του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων κατά Τζαννιώς και Ευδοκίας Ξενάκη και κατά της υπ' αριθμ. 2/2012 αποφάσεως της κας Εισαγγελέως Πρωτοδικών Νάξου,

2. Ενώπιον του Εφετείου Αιγαίου στη δικάσιμο της 8-2-2013 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από τυχόν αναβολή δικάσιμο κατά της από 18-4-2011 Έφεσης της Ελένης χήρας Χριστοδούλου Ανεβλαβή κ.λπ. και για την υποστήριξη της υπ' αριθμό 5/2011 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Νάξου και

3. Να εμφανιστεί στην Γραμματεία του Εφετείου Αιγαίου (Ερμούπολη Σύρου) και να επιμεληθεί τον προσδιορισμό συντομοτάτης δικασίμου συζήτησης της από 1-1-2013 Εφέσεως του Δήμου κατά της υπ' αριθμό 35/2012 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου (εργατική διαφορά).

15

Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τον καθορισμό νέας ημερομηνίας διενέργειας δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ. Νάξου».

Ομόφωνα η Επιτροπή αποδέχεται την υπ' αριθμ. πρωτ. 1561/5-2-2013 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και καθορίζει νέα ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας την 25η  Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Δευτέρα με ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 10:00 π.μ.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. 406/2012 προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

16

Εκδίκαση ένστασης κατά του Πρακτικού ΙΙ του δημόσιου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση μελετών «Μελέτες αποκατάστασης των Χ.Α.Δ.Α. (Τεχνικές Μελέτες Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (Τ.Μ.Π.Α.) των 7 Χ.Α.Δ.Α. και Οριστικές Μελέτες αποκατάστασης των 11 Χ.Α.Δ.Α.)».

Μειοψηφούντος του κ. Ευστάθιου Αγγελή, κατά πλειοψηφία η Επιτροπή κάνει δεκτή την υπ' αριθμ. πρωτ. 1839/11-2-2013 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού επί της υπ' αριθμ. πρωτ. 1458/4-2-2013 ένστασης της Σύμπραξης Μελετητών:

1. Χατζηνικολάου Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός

2. Αθένα – Βασιλειάδη Ελευθερία, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

3. Ελευθεριάδου Μαρία, Περιβαλλοντολόγος

και αναπέμπει το Πρακτικό ΙΙ στην Επιτροπή Διαγωνισμού προκειμένου και σύμφωνα με την Γνωμοδότησή της να διαμορφώσει αναλόγως τη βαθμολογία της Σύμπραξης Μελετητών:

1. Χατζηνικολάου Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός

2. Αθένα – Βασιλειάδη Ελευθερία, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

3. Ελευθεριάδου Μαρία, Περιβαλλοντολόγος.

17

Λήψη απόφασης επί της εισήγησης της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια μελανιών για εκτυπωτές και φωτοτυπικά μηχανήματα σχετικά με την υπ' αριθμ. πρωτ. 42/03-01-2013 προδικαστική προσφυγή της RETHINK A.E.B.E. 

Ομόφωνα η Επιτροπή κάνει δεκτή την από 08-01-2013 εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού και για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτή:

α. Απορρίπτει την υπ' αριθμ. πρωτ. 42/3-1-2013 ένσταση – προδικαστική προσφυγή της RETHINK A.E.B.E. κατά του πρακτικού αξιολόγησης της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια μελανιών για εκτυπωτές και φωτοτυπικά μηχανήματα,

β. Ακυρώνει τον πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια μελανιών για εκτυπωτές και φωτοτυπικά μηχανήματα. 

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.