ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  12-04-2013 (11η/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

52

Σύναψη σύμβασης για την εκπόνηση μελετών «Μελέτες αποκατάστασης των ΧΑΔΑ (Τεχνικές Μελέτες Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ΤΜΠΑ) των 7 ΧΑΔΑ και Οριστικές Μελέτες αποκατάστασης των 11 ΧΑΔΑ»

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει την κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 31/15-03-2013 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης πρακτικών και κατακύρωσης διαγωνισμού στη σύμπραξη μελετητών Ιωάννης Τελλάκης-Εταιρία Χόνδρος Σταύρος και συνεργάτες Ε.Ε.- Εταιρία Παναγιώτης Καραμόσχος και συνεργάτες Ε.Ε. για σύναψη σύμβασης.

53

Έγκριση δαπανών, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών   διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών  «Συντήρηση των δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης Τοπικών Κοινοτήτων.»

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης των εργασιών, διαθέτει πίστωση ύψους € 120.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 25-6162.020 για το σκοπό αυτό, εγκρίνει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού και συγκροτεί επιτροπή διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού αποτελούμενη από τους:

Α. Αργύριο Ανεβλαβή, ως Πρόεδρο με αναπληρωτή τον Δημήτριο Λιανό.

Β. Δημήτριο Καραπάτη, ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον Δημήτριο Μανιό και

Γ. Ευστάθιο Αγγελή, ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον Ευστάθιο Πιτταρά.

Για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής Διαγωνισμού ορίζεται η υπάλληλος του Δήμου Νεκταρία Τριανταφύλλου –  Γεωπόνος.

54

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πιστώσεων και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Μειοψηφούντος του κ. Ευστάθιου Αγγελή, κατά πλειοψηφία η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει σε βάρος του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013, πιστώσεις ως εξής:

  • 1. 2.250,00 € σε βάρος του Κ.Α. 15-6671.002 για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων υπηρεσίας πολιτισμού – αθλητισμού – κοινωνικής πολιτικής.
  • 2. 26.450,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20-6671.002 για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων υπηρεσίας καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού.
  • 3. 250,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20-6672.003 για την προμήθεια ελαστικών μηχανημάτων υπηρεσίας καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού.
  • 4. 6.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 25-6671.002 για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων υπηρεσίας ύδρευσης – άρδευσης – αποχέτευσης.
  • 5. 150,00 € σε βάρος του Κ.Α. 25-6672.017 για την προμήθεια ελαστικών μηχανημάτων υπηρεσίας ύδρευσης – άρδευσης – αποχέτευσης.
  • 6. 700,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30-6671.002 για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων υπηρεσίας τεχνικών έργων.
  • 7. 8.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30-6672.002 για την προμήθεια ελαστικών μηχανημάτων υπηρεσίας τεχνικών έργων.
  • 8. 200,00 € σε βάρος του Κ.Α. 50-6671.003 για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων υπηρεσίας δημοτικής αστυνομίας.

και εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ποσού 45.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

55

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την επιλογή τράπεζας για τις τραπεζικές συναλλαγές του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Μειοψηφούντος του κ. Ευστάθιου Πιτταρά, κατά πλειοψηφία η Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την επιλογή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. για τις τραπεζικές συναλλαγές του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων καθώς προσέφερε την επωφελέστερη πρόταση συνεργασίας σύμφωνα με την από 20-03-2013 με αρ. πρωτ. 3345/20-03-2013 προσφορά της. 

56

Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις – Πλακοστρώσεις δρόμων οικισμού Δ.Κ. Φιλωτίου».

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη για την εκτέλεση του έργου, διαθέτει πίστωση ύψους 119.999,26 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7323.001 για το σκοπό αυτό, εγκρίνει τα από 19-02-2013 πρακτικά του διενεργηθέντος διαγωνισμού, κατακυρώνει το διαγωνισμό στην Δ. ΞΕΝΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 34,44% και αποδεσμεύει από τον Κ.Α. 30-7323.001 ποσό € 41.328,69 το οποίο αποτελεί διαθέσιμο υπόλοιπο κατόπιν της διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου αυτού.

57

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων 2013» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη διαθέτει πίστωση ύψους 97.809,60 € σε βάρος του Κ.Α. 70-6162.019 για το σκοπό αυτό, εγκρίνει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού και συγκροτεί επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού αποτελούμενη από τους:

Α. Αργύριο Ανεβλαβή, ως Πρόεδρο με αναπληρωτή τον Δημήτριο Λιανό.

Β. Δημήτριο Καραπάτη, ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον Δημήτριο Μανιό και

Γ. Ευστάθιο Αγγελή, ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον Ευστάθιο Πιτταρά.

Για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής ορίζεται η υπάλληλος του Δήμου Ελισάβετ Σιδερή, Γεωπόνος. 

58

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας «Εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη, διαθέτει πίστωση ύψους 51.245,74 € σε βάρος του Κ.Α. 25-6162.005 για το σκοπό αυτό, εγκρίνει τους όρους διακήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού και συγκροτεί επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού αποτελούμενη από τους:

Α. Αργύριο Ανεβλαβή, ως Πρόεδρο με αναπληρωτή τον Δημήτριο Λιανό.

Β. Δημήτριο Καραπάτη, ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον Δημήτριο Μανιό και

Γ. Ευστάθιο Αγγελή, ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον Ευστάθιο Πιτταρά.

Για τη Γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής ορίζονται οι: α. Φραγκίσκου Καλλίτσα – Χημικός Μηχανικός, υπάλληλος του Δήμου και β. Ιωάννης Μανδηλαράς – Χημικός, Ειδικός Συνεργάτης.

59

Έγκριση όρων διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση γεώτρησης ύδρευσης Τ.Κ. Δαμαριώνα.

Ομόφωνα η Επιτροπή καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης βάσει των οποίων θα διεξαχθεί η δημοπρασία για την μίσθωση γεώτρησης ύδρευσης Τ.Κ. Δαμαριώνα.

60

Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Κυνιδάρου».

Ομόφωνα η Επιτροπή συγκροτεί Επιτροπή Διαγωνισμού που θα διενεργηθεί στις 23 Απριλίου 2013, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του εν θέματι έργου αποτελούμενη από  τους ακόλουθους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας:

1. Γεώργιος Καλαβρός, ως Πρόεδρος

2. Κωνσταντίνος, ως τακτικό μέλος

3. Γεώργιος Μανδηλαράς, ως τακτικό μέλος.

Ορίζει αναπληρωματικά μέλη που αναπληρώνουν κατά τη σειρά που διορίζονται, οποιαδήποτε από τα τακτικά που τυχόν απουσιάζουν ή κωλύονται τους κάτωθι υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου:

1. Ευγενία Καραμανή

2. Αικατερίνη Φραγκίσκου και

3. Κυριακή Μαργαρίτη.

Στην επιτροπή παρίσταται και ο εκπρόσωπος των εργοληπτικών οργανώσεων κ. Δημήτριος Πρωτονοτάριος Μ.Μ.-ΕΔΕ, ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Ηλία Βασιλάκη Μ.Μ.- ΕΔΕ, χωρίς να μετέχει στις διαδικασίες του διαγωνισμού (παρ. 2 άρθρο 21 Ν. 3669/2008).

61

Έγκριση παραστάσεων της με πάγια αντιμισθία δικηγόρου του Δήμου ενώπιον του Διοικ. Πρωτοδικείου Σύρου, Εφετείου Πειραιώς και Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει όπως η με πάγια αντιμισθία δικηγόρος του Δήμου, κα Σοφία Σαντοριναίου – Λατσού παρασταθεί για λογαριασμό του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων: 

1. Ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου στη δικάσιμο της 22-04-2013 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από τυχόν αναβολή εν σχέση με τις αγωγές των Δημητρίου Γρυλλάκη κλπ, Αικατερίνης Σακελλαρίου κλπ, Καλλιόπης Καρποντίνη κλπ, Μαρίνας Λεοντίου κλπ, Εμμ. Σαντοριναίου κλπ, Μαρίνας Φραγκουλοπούλου κλπ, Χρυσάνθης Τουλούπη κλπ που αφορούν απαίτηση των υπαλλήλων του Δήμου για το επίδομα του Ν. 3016/2002 αρθρ. 14.

2. Ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς (έδρα Σύρου) στη δικάσιμο της 23-4-2013 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από τυχόν αναβολή εν σχέση με τις αιτήσεις ακυρώσεως των Χέλμουτ Μύλλερ και Σούζαν Κέλερ – Μύλλερ, Βασιλείου και Γεωργίου Καρρά, Δημητρίου Κουφόπουλου, της COSMOTE AE, της WIND EΛΛΑΣ ΑΕ και Μαγδαληνής Καραγιάννη κατά του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (Γραφείο Δόμησης) και αφορούν Πολεοδομικά θέματα.

3.Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου στη δικάσιμο της 19-4-2013 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από τυχόν αναβολή εν σχέση με τις υποθέσεις α) Γεωργίου Ψαρρά (εργατική) και β) Αικατερίνης Σφυρόερα κλπ (αναγνώριση δικαιούχων αποζημίωσης για Καλαμούρια).

και εγκρίνει τα έξοδα κίνησης, διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης της δικηγόρου του Δήμου από την μετάβασή της στη Σύρο (μέσω Πειραιώς) από την παραμονή της προτεραίας της δικασίμου λόγω ελλείψεως πλοίου μετάβασής της κατά την ημέρα της δικασίμου, προκειμένου να εκτελέσει τις ανωτέρω εντολές.

62

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την απευθείας αγορά ακινήτου για τη δημιουργία Μουσείου στην Τ.Κ. Μονής.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη για την αγορά ακινήτου στη Μονή Νάξου και διαθέτει πίστωση ύψους 45.275,00 € σε βάρος του Κ.Α. 15-7122.001 για το σκοπό αυτό καθώς και τη δαπάνη για την σύνταξη συμβολαίου αγοράς, έξοδα μεταγραφής και αντιγράφων για την αγορά ακινήτου στην Μονή Νάξου και διαθέτει πίστωση ύψους 1.200,00 € σε βάρος του Κ.Α. 15-7122.001 για το σκοπό αυτό.

Επίσης ορίζει όπως η με πάγια αντιμισθία δικηγόρος του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων κ. Σοφία Σαντοριναίου – Λατσού παραστεί κατά την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης της ως άνω αγοράς και ενεργήσει για οτιδήποτε άλλο σχετικά απαιτηθεί.

63

Έγκριση δαπανών, διάθεση πιστώσεων και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια γάλατος έτους 2013.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη για την προμήθεια γάλατος έτους 2013 και διαθέτει πιστώσεις ως εξής:

1. 492,07 € σε βάρος του Κ.Α. 10-6063 για την ετήσια προμήθεια γάλατος υπαλλήλων διοικητικών οικονομικών υπηρεσιών (καθαρίστριες εσωτερικών χώρων).

2. 246,03 € σε βάρος του Κ.Α. 35-6063 για την ετήσια προμήθεια γάλατος υπαλλήλων υπηρεσίας πρασίνου.

3. 2.214,31 € σε βάρος του Κ.Α. 25-6063 για την ετήσια προμήθεια γάλατος υπαλλήλων ύδρευσης αποχέτευσης.

4. 738,10 € σε βάρος του Κ.Α. 30-6063 για την ετήσια προμήθεια γάλατος υπαλλήλων τεχνικής υπηρεσίας.

5. 492,07 € σε βάρος του Κ.Α. 70-6063 για την ετήσια προμήθεια γάλατος υπαλλήλων λοιπών υπηρεσιών.

6. 4.182,59 € σε βάρος του Κ.Α. 15-6063 για την ετήσια προμήθεια γάλατος καθαριστριών σχολικών κτιρίων.

7. 11.317,60 € σε βάρος του Κ.Α. 20-6063 για την ετήσια προμήθεια γάλατος υπαλλήλων καθαριότητας ηλεκτροφωτισμού.

και εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ποσού 19.682,77 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

64

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013.

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει δαπάνες και διαθέτει πιστώσεις από τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2013 ως οι σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης που προσκόμισε η Οικονομική Υπηρεσία.

65

Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε.

Ομόφωνα η Επιτροπή διαθέτει πιστώσεις από τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2013 ως οι σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης που προσκόμισε η Οικονομική Υπηρεσία για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε. πλην της δαπάνης για την μεταφορά λυματολάσπης και λυμάτων από τον ΒΙΟ.ΚΑ του Απόλλωνα στο ΒΙΟ.ΚΑ. Τσικαλαριού  που μειοψήφησε ο κ. Ευστάθιος Αγγελής.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.