ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  31 – 05 – 2011 (11η/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

59

Έγκριση πρακτικών διενέργειας δημοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού για την άσκηση δραστηριότητας εκμίσθωσης ομπρελών και καθισμάτων θαλάσσης

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1.Ενέκρινε τα από 30-05-2011 πρακτικά της διενεργηθείσας δημοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού για την άσκηση δραστηριότητας εκμίσθωσης ομπρελών και καθισμάτων θαλάσσης.

2. Κατακυρώνει το διαγωνισμό στους τελευταίους πλειοδότες:

α. Μαργαρίτη Μάρκο του Κωνσταντίνου για την παραχώρηση απλής χρήσης των τμημάτων 1 και 2 της παραλίας Αγ. Προκοπίου με το ποσό των € 3.520,00 ως ετήσιο αντίτιμο χρήσεως για κάθε ένα από τα τμήματα αυτά. 

β. Κάβουρας Α.Ε. για την παραχώρηση απλής χρήσης των τμημάτων 3, 4 και 5 της παραλίας Αγ. Προκοπίου με το ποσό των € 3.520,00 ως ετήσιο αντίτιμο χρήσεως για κάθε ένα από τα τμήματα αυτά. 

γ. Ξενάκη Στυλιανό του Γεωργίου για την παραχώρηση απλής χρήσης του τμήματος 1 της παραλίας Πλάκας με το ποσό των € 3.501,00 ως ετήσιο αντίτιμο χρήσεως.

δ. Γουναρίδη Βασίλειο του Κωνσταντίνου για την παραχώρηση απλής χρήσης του τμήματος 2 της παραλίας Πλάκας με το ποσό των € 3.020,00 ως ετήσιο αντίτιμο χρήσεως.

ε. Κατσικαδάκου Βασιλική του Κυριάκου για την παραχώρηση απλής χρήσης του τμήματος της παραλίας Μικρής Βίγλας (αριστερά της ταβέρνας Λιόφαγου) με το ποσό των € 1.510,00 ως ετήσιο αντίτιμο χρήσεως.

στ. Χωματά Ιωάννη του Νικολάου για την παραχώρηση απλής χρήσης του τμήματος της παραλίας Καστρακίου (στο λιμανάκι δεξιά, πλησίον των ενοικιαζόμενων δωματίων Εμμαν. Μαράκη) με το ποσό των € 1.210,00 ως ετήσιο αντίτιμο χρήσεως.

ζ. Ζωλετάκη Γεωργία του Δημητρίου για την παραχώρηση απλής χρήσης του τμήματος της παραλίας Αλυκού (μετά το ξενοδοχείο «Φοίνικας») με το ποσό των € 1.210,00 ως ετήσιο αντίτιμο χρήσεως.  

60

Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011

Η Επιτροπή κατά πλειοψηφία αποφάσισε:

Α. Τη σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων οικονομικού έτους 2011 που ανακεφαλαιωτικά παρουσιάζεται ως εξής:

ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ                             9.376.797,25 €           

ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ                12.891.513,39

ΈΚΤΑΚΤΑ                           7.311.299,96 €      

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                   11.761.439,53 €

ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε.                    1.939.540,40 €

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ                    5.198.404,93 €

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.  2.415.225,88 €

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                    277.358,35 €

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ2.001.700,00 €

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ  7.084.152,71 €    

ΣΥΝΟΛΟ                           30.128.716,20 €

ΣΥΝΟΛΟ                           30.128.716,20 €

Β. Την υποβολή αυτού, με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής, στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφιση του. 

61

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικός σύμβουλος του έργου: «Δίκτυα αποχέτευσης παραλιακών οικισμών και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης Δ.Δ. Δήμου Νάξου» και έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου των υπηρεσιών αυτών

Η Επιτροπή ομόφωνα:

1.Ενέκρινε τη δαπάνη σύμβασης παροχής υπηρεσιών Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο: «Δίκτυα αποχέτευσης παραλιακών οικισμών και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης Δ.Δ. Δήμου Νάξου» και διέθεσε πίστωση ύψους € 356.250,31 σε βάρος του Κ.Α. 30-7425.003 του υπό ψήφιση δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 για το σκοπό αυτό.

2.Τη διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3316/2005 για την επιλογή αναδόχου των υπηρεσιών αυτών.

3.Ενέκρινε τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού όπως συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

62

Έγκριση πρακτικών διενέργειας δημοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού για την άσκηση δραστηριότητας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής

Η Επιτροπή ομόφωνα:

1. Ενέκρινε τα από 23-05-2011 πρακτικά της διενεργηθείσας δημοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού για την άσκηση δραστηριότητας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής.

2. Κατακυρώνει το διαγωνισμό στους τελευταίους πλειοδότες:

α. Ορφανό Εμμανουήλ του Στυλιανού για την παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος 100 τ.μ. αιγιαλού στο μέσον της παραλίας Αγίου Προκοπίου της δημοτικής κοινότητας Αγίου Αρσενίου με το ποσό των € 17.500,00 ως ετήσιο αντίτιμο χρήσεως. 

β. Κωνσταντίνος Πίγγος & Σία Ο.Ε. για την παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος 100 τ.μ. αιγιαλού από το ξενοδοχείο «Πλάζα» μέχρι τα όρια της τοπικής κοινότητας Σαγκρίου εκτός του όρμου Καρρά της τοπικής κοινότητας Βίβλου με το ποσό των € 2.500,00 ως ετήσιο αντίτιμο χρήσεως.  

63

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον υπό ψήφιση δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011

Η Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε δαπάνες και διέθεσε πιστώσεις από τον υπό ψήφιση δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2011 ως εξής:

1.Δαπάνη λοιπών δημοσιεύσεων γενικών υπηρεσιών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2011 και πίστωση ύψους € 1.444,37 σε βάρος του Κ.Α. 00-6463 για το σκοπό αυτό.

2.Δαπάνη δημοσιεύσεων προκηρύξεων οικονομικών & διοικητικών υπηρεσιών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2011 και πίστωση ύψους € 2.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 10-6462 για το σκοπό αυτό.

3.Δαπάνη δημοσιεύσεων οικονομικών καταστάσεων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2011 πίστωση ύψους € 1.366,63 σε βάρος του Κ.Α. 10-6461 για το σκοπό αυτό.

4.Δαπάνη λοιπών δημοσιεύσεων οικονομικών & διοικητικών υπηρεσιών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2011 και πίστωση ύψους € 500,00 σε βάρος του Κ.Α. 10-6463 για το σκοπό αυτό. 

5.Δαπάνη δημοσιεύσεων προκηρύξεων υπηρεσίας πολιτισμού – αθλητισμού Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2011 και πίστωση ύψους € 1.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 15-6462 για το σκοπό αυτό.

6.Δαπάνη λοιπών δημοσιεύσεων υπηρεσίας πολιτισμού & αθλητισμού Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2011 και πίστωση ύψους € 250,00  σε βάρος του Κ.Α. 15-6463 για το σκοπό αυτό. 

7.Δαπάνη δημοσιεύσεων προκηρύξεων υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2011 και πίστωση ύψους € 3.940,00 σε βάρος του Κ.Α. 20-6462 για το σκοπό αυτό.

8.Δαπάνη λοιπών δημοσιεύσεων υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2011 και πίστωση ύψους € 438,60 σε βάρος του Κ.Α. 20-6463 για το σκοπό αυτό.

9.Δαπάνη δημοσιεύσεων προκηρύξεων υπηρεσίας ύδρευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2011 και πίστωση ύψους € 3.880,000 σε βάρος του Κ.Α. 25-6462 για το σκοπό αυτό. 

10.Δαπάνη λοιπών δημοσιεύσεων υπηρεσίας ύδρευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2011 και πίστωση ύψους € 809,76  σε βάρος του Κ.Α. 25-6463 για το σκοπό αυτό.

11.Δαπάνη για την προμήθεια χαρτιού Α3 και Α4 για το έτος 2011 Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και πίστωση ύψους € 9.053,80 σε βάρος του Κ.Α. 10-6613.001 για το σκοπό αυτό.

12.Δαπάνη για την μεταφορά 36 κενών δεξαμενών υποχλωριώδους νατρίου και πίστωση ύψους € 2.169,72  σε βάρος του Κ.Α. 25-6414.001 για το σκοπό αυτό.

13.Δαπάνη για την καταβολή αμοιβής στη Μαργαρίτη Μαρία του Ελευθερίου για τη λειτουργία του ΚΕΠ Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για την περίοδο από 01/03/2011 έως 30/04/2011 και πίστωση ύψους € 1.760,00  σε βάρος του Κ.Α. 00-6131.001 για το σκοπό αυτό.

14.Δαπάνη λοιπών δημοσιεύσεων λοιπών υπηρεσιών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2011 και πίστωση ύψους € 3.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 70-6463 για το σκοπό αυτό.

15.Δαπάνη δημοσιεύσεων προκηρύξεων λοιπών υπηρεσιών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2011 και πίστωση ύψους € 2.405,00  σε βάρος του Κ.Α. 70-6462 για το σκοπό αυτό.

16.Δαπάνη δημοσιεύσεων προκηρύξεων τεχνικής υπηρεσίας & έργων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2011 και πίστωση ύψους € 19.918,80 σε βάρος του Κ.Α. 30-6462 για το σκοπό αυτό.

17.Δαπάνη δημοσιεύσεων προκηρύξεων υπηρεσίας πρασίνου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2011 και πίστωση ύψους € 300,00 σε βάρος του Κ.Α. 35-6462 για το σκοπό αυτό.

18.Δαπάνη λοιπών δημοσιεύσεων υπηρεσίας πρασίνου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2011 και πίστωση ύψους € 100,00 σε βάρος του Κ.Α. 35-6463 για το σκοπό αυτό.

19.Δαπάνη δημοσιεύσεων προκηρύξεων υπηρεσίας πολεοδομίας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2011 και πίστωση ύψους € 1.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 40-6462 για το σκοπό αυτό.

20.Δαπάνη λοιπών δημοσιεύσεων υπηρεσίας πολεοδομίας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2011 και πίστωση ύψους € 1.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 40-6463 για το σκοπό αυτό.

21.Δαπάνη δημοσιεύσεων προκηρύξεων υπηρεσίας νεκροταφείων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2011 και πίστωση ύψους € 500,00 σε βάρος του Κ.Α. 45-6462 για το σκοπό αυτό.

22.Δαπάνη λοιπών δημοσιεύσεων υπηρεσίας νεκροταφείων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2011 και πίστωση ύψους € 2.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 45-6463 για το σκοπό αυτό.

64

Έγκριση των υπ' αριθμ. 17 και 283/2011 Αποφάσεων Δημάρχου

H Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε:

1. Την υπ' αριθμ. 17/2011 Απόφαση Δημάρχου με την οποία ανατίθεται απευθείας στην εταιρεία Γ. Κατεινάς & Σία Ο.Ε. η προμήθεια πετρελαίου κίνησης και αμόλυβδης βενζίνης για την κίνηση των μεταφορικών μέσων της Δημοτικής Ενότητας Δρυμαλίας για το μήνα Ιανουάριο 2011, συνολικής αξίας 2.000,00 ευρώ.

2. Την υπ' αριθμ. 283/2011 Απόφαση Δημάρχου με την οποία ανατίθεται απευθείας στην εταιρεία Αφοί Ι. & Ν. Σκουλάτου Ο.Ε. η προμήθεια πετρελαίου κίνησης και αμόλυβδης βενζίνης για την κίνηση όλων των μεταφορικών μέσων όλων των δημοτικών υπηρεσιών κατά το μήνα Μάιο 2011, συνολικής αξίας 15.000,00 ευρώ.

 Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Comments are closed.