ΔΕΛTIO ΤΥΠΟΥ
  Κατά την 6η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας  Νάξου που πραγματοποιήθηκε την  12/ 4/ 2011 συζητήθηκαν τα εξής θέματα και λήφθηκαν οι
   παρακάτω αποφάσεις:

Α/Α

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1ο

Χορήγηση  αδειών λειτουργίας Μουσι-κής

Χορήγηση άδειας λειτουργίας Μουσικής  στους:
α:Γ. Ελευθερίου και Σία Ο.Ε για το κατάστημα καφέ-Μπάρ «DAY-NIGHT» στην παραλία Χώρας Νάξου έως την 30/06/2011.
Παράταση της άδειας μέχρι την 3:00 πρωινή ώρα, με την προϋπόθεση ότι δεν θα διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.
β:Δελημάρη Δημήτριο του Γρηγορίου για το κατάστημα καφετέρια-εστιατόριο-ψαροταβέρνα «ΕΝΕΤΙΚΟ »στην Παραλία Χώρας Νάξου  έως την 31/12/2011.
Παράταση της άδειας μέχρι την 3:00 πρωινή ώρα με την προϋπόθεση ότι δεν θα διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.
2ο

Χορήγηση προ-έγκρισης ίδρυσης καταστήματος  υγειονομικού ενδιαφέροντος                    

Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Χώρα Νάξου,  στον:
Κορρέ Γεώργιο του Μιχαήλ, Καφέ – οβελιστήριο, στην περιοχή Πηγαδάκια  Χώρας Nάξου, το ακριβές είδος του οποίου θα προσδιοριστεί κατόπιν διενέργειας ελέγχου από την αρμόδια υγειονομική υπηρεσία
3ο

Προτάσεις επί του σχεδίου του κανονισ-μού λειτουργίας  Δη-μοτικών Κοινοτήτων    Εγκρίνει ως έχει, τον κανονισμό λειτουργίας   των Δημοτικών Κοινοτήτων,  που εκπονήθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοί-κησης Α.Ε.    
4o Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος 2011 Καταρτίστηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου έτους 2011
5o

Προτάσεις για παρα-χώρηση χρήσης κοι-νοχρήστων χώρων σε καταστήματα στην    πλατεία Μανδηλαρά της Δημοτικής Κοι-νότητας Νάξου Προτείνει όπως παραμείνει ελεύθερο το 30% της πλατείας Μανδηλαρά, για να εξασφαλισθεί η ελεύθερη διέλευση των πεζών και να εφαρμοστεί η κείμενη νομοθεσία και η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου να καθορίσει σύμφωνα με τα ισχύοντα στο Νόμο , το αναλογούν τμήμα της πλατείας σε κάθε κατάστημα
                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ
κ.α
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Σχόλια are closed.