ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Νάξος,  08/04/2015
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                 Αρ. Πρωτ. -Οικ 5469 –
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Της με α/α  4ης/07-04-2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/α απόφασης

ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
8/2015

  Κοπή-Aπομάκρυνση  αροκάριας στην Τ.Κ. Κυνιδάρου.

Η Επιτροπή κατά πλειοψηφία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την κοπή-απομάκρυνση αροκάριας που βρίσκεται στην πλάτσα της Τ.Κ. Κυνιδάρου, διότι έχει προξενήσει πολλές ζημιές στο πλακόστρωτο και σε γειτονικές αυλές, σύμφωνα με την από 03/04/2015 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και την υπ'αριθμ. 2/2015 απόφαση  της Τ.Κ. Κυνιδάρου. Επίσης η επιτροπή ομόφωνα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για κάθε κοπή δέντρου να φυτεύονται δέκα (10) νέα δέντρα στην ίδια κοινότητα.

9/2015

Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος του «Σιδερή Κων/νου του Ιωάννη» στην Τ.Κ. Κεραμωτής του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης επιχείρησης κατηγορίας IV: «Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης  Πλήρους Γεύματος (ζεστής και κρύας κουζίνας) Επιχειρήσεις Αναψυχής καθώς & κατηγορίας III: Επιχειρήσεις Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών», που θα λειτουργήσει στην Τοπική Κοινότητα Κεραμωτής.

Το ακριβές είδος του καταστήματος θα καθοριστεί από το αρμόδιο Γραφείο Δημόσιας Υγιεινής και Κοινωνικής Μέριμνας Νάξου, σύμφωνα με την Νέα Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/2012 (ΦΕΚ 2718/τεύχος Β΄/8-10-12).
10/2015

Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος της «Β. & Γ. Αμοργινός Ο.Ε.» στην Τ.Κ. Απεράθου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης επιχείρησης κατηγορίας IΙΙ: «Επιχειρήσεις Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών», που θα λειτουργήσει στην τοπική κοινότητα Απεράθου. Το ακριβές είδος του καταστήματος θα καθοριστεί από το αρμόδιο Γραφείο Δημόσιας Υγιεινής και Κοινωνικής Μέριμνας Νάξου, σύμφωνα με την Νέα Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/2012 (ΦΕΚ 2718/τεύχος Β΄/8-10-12).
11/2015

Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη: α) Βεβαίωσης βατότητας οδών ασφαλούς κυκλοφορίας τουριστικού τραίνου κατόπιν αιτήσεως της ομόρρυθμης εταιρείας με επωνυμία «Νικόλαος και Μαρία Ρεφενέ Ο.Ε.» που εδρεύει στη Νάξο β) του συνολικού μήκους διαδρομής και γ) του καθορισμού χώρου αφετηρίας του τραίνου.

Η Επιτροπή κατά πλειοψηφία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο: α) Την μη έγκριση βατότητας οδών ασφαλούς κυκλοφορίας τουριστικού τραίνου κατόπιν αιτήσεως της ομόρρυθμης εταιρείας με επωνυμία «Νικόλαος και Μαρία Ρεφενέ Ο.Ε.» που εδρεύει στη Νάξο, β) την έγκριση του συνολικού μήκους των σχετικών διαδρομών, γ) την μη έγκριση των χώρων αφετηρίας του τραίνου.

                                                                                   

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Τοτόμης Πρωτονοτάριος              

Comments are closed.