ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           
Νάξος, 14-03-2013

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                            Αρ. Πρωτ.: 3135

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 11-03 -2013 (7η/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

27

Άνοιγμα και αξιολόγηση προσφορών τραπεζών για συνεργασία.

Η Επιτροπή αποφασίζει κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντος του κ. Πιτταρά Ευσταθίου, την αναβολή της διαδικασίας ανοίγματος και αξιολόγησης των προσφορών των τραπεζών και την επανάληψη της διαδικασίας εξ' αρχής, με την προσθήκη επιπλέον εξειδικευμένου  όρου που να αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία μηχανήματος Α.Τ.Μ. στις Δ.Κ. Κουφονησίων, Δονούσας, Ηρακλειάς και Σχοινούσσης. Σκοπός του ανωτέρω όρου είναι η εξυπηρέτηση των στοιχειωδών τραπεζικών αναγκών των κατοίκων και επισκεπτών των μικρών νησιών καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.

28

Ακύρωση διαγωνισμού του έργου «Διαμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων Δ.Κ. Νάξου».

Η Επιτροπή:

1.    Ομόφωνα εγκρίνει το από 25/2/2013 πρακτικό δημοπρασίας του έργου «Διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ. Νάξου» προϋπολογισμού 231.409,78€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ακυρώνει το διαγωνισμό του αναφερόμενου έργου.

2.  Κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντων των κ.κ. Πιτταρά Ευσταθίου και Αγγελή Ευσταθίου, εγκρίνει την επαναδημοπράτηση του έργου «Διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ. Νάξου» προϋπολογισμού 231.409,78€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., έπειτα από τη διόρθωση των συμβατικών τευχών του αναφερόμενου διαγωνισμού.

29

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Διαμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων Δ.Κ. Νάξου».

Η Επιτροπή κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντων των κ.κ. Πιτταρά Ευσταθίου και Αγγελή Ευσταθίου,  εγκρίνει τη δαπάνη κατασκευής του έργου «Διαμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων Δ.Κ. Νάξου», διαθέτει πίστωση ύψους 231.409,78€ σε βάρος του Κ.Α. 30-7326.012 του δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 για το σκοπό αυτό και εγκρίνει τη διακήρυξη του διαγωνισμού όπως επανασυντάχθηκε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συζήτηση των αναγραφόμενων με α/α 2 και 3 θεμάτων στην με
αρ. πρωτ. 2912/8-3-2013 πρόσκληση της παρούσας έκτακτης-κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, αναβλήθηκε.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.