ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              
Νάξος, 19-03-2013

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                            Αρ. Πρωτ.: 3299

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 15-03 -2013 (8η/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

30

Κατάρτιση όρων διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Νάξου.

Η Επιτροπή ομόφωνα εγκρίνει τους όρους διενέργειας μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Νάξου, η οποία θα διεξαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Π.Δ. 270/1981.

31

Έγκριση Πρακτικών και κατακύρωση δημόσιου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση μελετών «Μελέτες αποκατάστασης των ΧΑΔΑ (Τεχνικές Μελέτες Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ΤΜΠΑ) των 7 ΧΑΔΑ και Οριστικές Μελέτες αποκατάστασης των 11 ΧΑΔΑ)».

Η Επιτροπή ομόφωνα:

1.            Εγκρίνει τα Πρακτικά Ι, ΙΙ (διορθωτικό-συμπληρωματικό) και ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση των μελετών «Μελέτες αποκατάστασης των ΧΑΔΑ (Τεχνικές Μελέτες Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ΤΜΠΑ) των 7 ΧΑΔΑ και Οριστικές Μελέτες αποκατάστασης των 11 ΧΑΔΑ)» και κατακυρώνει το διαγωνισμό στη σύμπραξη μελετητών Ιωάννης Τελλάκης – Εταιρία Χόνδρος Σταύρος και συνεργάτες Ε.Ε.- Εταιρία Παναγιώτης Καραμόσχος και συνεργάτες Ε.Ε., με κοινό εκπρόσωπο τον Ιωάννη Τελλάκη, έναντι οικονομικής προσφοράς στην κατηγορία μελετών: α)¨Υδραυλικές¨ 16.456,00 € πλέον Φ.Π.Α. β)¨Τοπογραφικές¨16.437,00 € πλέον Φ.Π.Α. και γ)¨Περιβαλλοντικές¨ 3.506,00 € πλέον Φ.Π.Α., ήτοι συνολικής οικονομικής προσφοράς 44.770,77 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%.

2.            Εγκρίνει τη δαπάνη για την εκπόνηση μελετών «Μελέτες αποκατάστασης των ΧΑΔΑ (Τεχνικές Μελέτες Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ΤΜΠΑ) των 7 ΧΑΔΑ και Οριστικές Μελέτες αποκατάστασης των 11 ΧΑΔΑ)», και διαθέτει πίστωση ύψους 44.770,77 € σε βάρος του Κ.Α. 20-7326.008 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 για το σκοπό αυτό.

3.            Αποδεσμεύει από τον Κ.Α. 20-7326.008 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 ποσό € 40.243,51 το οποίο αποτελεί διαθέσιμο υπόλοιπο κατόπιν της διενέργειας του εν θέματι δημόσιου διαγωνισμού.

32

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατεπείγουσα επισκευή της υποσκαφής και καθίζησης του κεντρικού δρόμου Αγίου Προκοπίου Αγίας Άννας στη Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου».

Η Επιτροπή ομόφωνα εγκρίνει τη δαπάνη κατασκευής του έναντι έργου, διαθέτει πίστωση ύψους 1.753,17€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16% σε βάρος του Κ.Α. 30-7333.006 του δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 και αναθέτει απευθείας την εκτέλεσή του, όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στον εμπειροτέχνη Βασίλειο Ι. Δημητροκάλλη.

33

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «Καταπολέμηση κουνουπιών» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για το 2013.

Η Επιτροπή ομόφωνα εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης της έναντι εργασίας, όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, και διαθέτει πίστωση ύψους 19.140,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16% σε βάρος του Κ.Α. 70-6162.026 του δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2013.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Comments are closed.