ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  05 -03 – 2013 (6η/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ) 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

20

Έγκριση αποτελέσματος της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την παροχή υπηρεσιών της κατηγορίας ¨Ηλεκτρολογικές & Ηλεκτρονικές εργασίες-Ανταλλακτικά οχημάτων και μηχανημάτων¨ του διαγωνισμού «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων, οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».

Η Επιτροπή ομόφωνα εγκρίνει το από 4-3-2013 πρακτικό διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την παροχή υπηρεσιών της κατηγορίας ¨Ηλεκτρολογικές & Ηλεκτρονικές εργασίες-Ανταλλακτικά οχημάτων και μηχανημάτων¨ του έναντι διαγωνισμού και κατακυρώνει το αποτέλεσμα στον Ιωάννη Γ. Φακίνο, «Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων», με το ποσό των 19.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16%, ο οποίος προσέφερε έκπτωση 5% στα ανταλλακτικά μεγάλων οχημάτων με τιμή εργασίας/ώρα 40€  και 10% στα ανταλλακτικά των Ε.Ι.Χ. και ημιφορτηγών με τιμή εργασίας/ώρα 35 €.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

21

Έγκριση πρακτικών διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια οχημάτων Υπηρεσιών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».

Η Επιτροπή ομόφωνα εγκρίνει το από 14-1-2013 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του έναντι διαγωνισμού και κατακυρώνει το αποτέλεσμα στην εταιρεία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ ΙΔ' ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» με συνολικό ποσό προσφοράς 76.534,96€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, στην οποία περιλαμβάνονται τα οχήματα, Φόρος τελών ταξινόμησης, πινακίδες, μεταβίβαση και τέλη κυκλοφορίας.

Επίσης, αποδεσμεύει:

1.    Από τους Κ.Α. 30-7132.001, Κ.Α. 50-7132.002

και Κ.Α. 35-7132.001 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 ποσό 5,01€ ανά έκαστο εξ' αυτών,  τα οποία αποτελούν διαθέσιμα υπόλοιπα κατόπιν της διενέργειας του διαγωνισμού.

2.  Από τον Κ.Α. 25-7132.001 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 ποσό 10,01€, το οποίο αποτελεί διαθέσιμο υπόλοιπο κατόπιν της διενέργειας του διαγωνισμού.

22

Έγκριση πρακτικών διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μονάδας αφαλάτωσης τύπου αντίστροφης όσμωσης ελάχιστης παραγωγής 400μ3 ημερησίως για τη Δ.Κ. Σχοινούσσης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».

Η Επιτροπή ομόφωνα:

1.  Εγκρίνει τη δαπάνη για την έναντι προμήθεια και διαθέτει πίστωση ύψους (€ 284.200,00) σε βάρος του Κ.Α. 25-7135.046 του δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 για το σκοπό αυτό.

2. Εγκρίνει τα από 17/12/2012, 1/2/2013 και 13/2/2013 πρακτικά α΄, β΄ και γ΄ φάσης, αντίστοιχα, της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του έναντι διαγωνισμού και κατακυρώνει το αποτέλεσμα στην εταιρεία «ΤΕΜΑΚ Α.Ε.» με το ποσό των 275.500,00€  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Επίσης, αποδεσμεύει από τον Κ.Α. 25-7135.046 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 ποσό 8.700,00€, το οποίο αποτελεί διαθέσιμο υπόλοιπο κατόπιν της διενέργειας του διαγωνισμού.

23

Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Εφαρμογή κυκλοφοριακής Μελέτης και Σήμανσης Χώρας Νάξου».

Η Επιτροπή ομόφωνα:

1.  Εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου και διαθέτει πίστωση ύψους 500.000,00€ σε βάρος του Κ.Α  30-7323.086 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 για το σκοπό αυτό.

2. Εγκρίνει το από 12/2/2013  πρακτικό του διενεργηθέντος διαγωνισμού και κατακυρώνει τον διαγωνισμό στον Ηλία Γ. Μαζαράκη – Πολιτικό Μηχανικό Ε.Δ.Ε., ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση 23%, δηλαδή συνολικό προϋπολογισμό προσφοράς 403.210,84€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Επίσης, αποδεσμεύει από τον Κ.Α. 30-7323.086 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 ποσό 96.789,16 €, το οποίο αποτελεί διαθέσιμο υπόλοιπο κατόπιν της διενέργειας του διαγωνισμού.

24

Έγκριση για παραστάσεις Νομικής Συμβούλου Δήμου.

Η Επιτροπή ομόφωνα:

1 α. Εγκρίνει όπως η με πάγια αντιμισθία δικηγόρος του Δήμου, Σοφία Σαντοριναίου, μεταβεί στη Σύρο και παρασταθεί για λογαριασμό του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Σύρου στη δικάσιμο της 19-3-2013 ή σε οποιαδήποτε  άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, εν σχέση με:

– Τις αιτήσεις ακυρώσεως κατά Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (Υπηρεσία Δόμησης) των: Δημητρίου Γρηγορίου, Πανδώρας Δημητρακοπούλου, WIND Α.Ε., Ιωάννη Μαρούλη, , Ελένης Δημητρακοπούλου, Στυλ. Δήμου, Όλγας Κομνηνού, Ανδρέα Παπαδόπουλου και του Εμπορικού Συλλόγου Πάρου.

– Την υπόθεση της κ. Χριστίνας Σοφικίτη, υπαλλήλου του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ.

β. Εγκρίνει τα έξοδα κίνησης, διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης της δικηγόρου από την για τον παραπάνω σκοπό μετάβασή της στη Σύρο. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 10-6422 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2013.

2  α. Εγκρίνει όπως η προαναφερόμενη δικηγόρος του Δήμου παρασταθεί, είτε δια δηλώσεως είτε αυτοπρόσωπα, για λογαριασμό του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου στη δικάσιμο της 11-3-2013 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο, μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο εν σχέση με την από 15-10-2008 προσφυγή της Θεοδώρας Ρετσινά του Διον.

β. Εγκρίνει, στην περίπτωση αυτοπρόσωπης παράστασης για τον παραπάνω σκοπό μετάβασής της στη Σύρο, τα έξοδα κίνησης, διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης της δικηγόρου. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 10-6422 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2013.

3.  Εγκρίνει την με αριθμό 50/2013 Απόφαση Δημάρχου με την οποία δίνεται εντολή στην με πάγια αντιμισθία δικηγόρο του Δήμου, Σοφία Σαντοριναίου, να παραστεί:

-Αυτοπρόσωπα, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου στη δικάσιμο της 15-2-2013 εν σχέση: α) Με την από 2-11-2012 έφεση του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων κατά της υπ' αριθμό 120/2012  Αποφάσεως Ειρηνοδικείου Νάξου και κατά Αντωνίου Βιτζηλαίου και β) Με την από 23-11-2012 αίτηση αναγνώρισης δικαιούχων Cristel και Frank Uwe Ungeret.

-Δια δηλώσεως, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου στη δικάσιμο της 18-2-2013 εν σχέση με τις αγωγές για οικογενειακά επιδόματα των υπαλλήλων Ανδρ. Ραβιόλου, Στυλ. Βερνίκου και Κυριακής Ναυπλιώτου.

25

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013.

Η Επιτροπή ομόφωνα, πλην της δαπάνης 20.000,00€ για το υπόλοιπο της Σύμβασης «Συλλογή και μεταφορά ογκωδών αντικειμένων» που μειοψήφησαν οι κ. Ευστάθιος Αγγελής και Ευστάθιος Πιτταράς, εγκρίνει και διαθέτει πιστώσεις σε βάρος Κ.Α. του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 ως οι σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης και παραστατικά δαπανών που προσκόμισε η Οικονομική Υπηρεσία.

26

Διαθέσεις πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013.

Η Επιτροπή ομόφωνα διαθέτει πιστώσεις σε βάρος Κ.Α. του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2013 ως οι σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης και παραστατικά δαπανών που προσκόμισε η Οικονομική Υπηρεσία.

 
Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.