ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Νάξος,  18/02/2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                              Αρ. Πρωτ. – Οικ. 2512-
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                              ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
Της με α/α  2ης/15-02-2016 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
                                              ΘΕΜΑ
TA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/α απόφασης

ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
2/2016

Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2015.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την από 8/1/2016 Έκθεση Πεπραγμένων της για το έτος 2015  και τη διαβίβασή της στο Δημοτικό Συμβούλιο για τελική έγκριση, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 73 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.

3/2016

Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης επιχείρησης κατηγορίας IΙΙ: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ & ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ & ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» που θα λειτουργήσει στην θέση «Πλάτανος» της Τοπικής Κοινότητας Γαλανάδου, Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την προέγκριση ίδρυσης επιχείρησης κατηγορίας IΙΙ στην εν θέματι αναφερόμενη, προκειμένου να λειτουργήσει ως «Επιχείρηση λιανικού & χονδρικού εμπορίου – επιχείρηση λιανικής & χονδρικής διάθεσης τροφίμων» στην Τ.Κ. Γαλανάδου. Το ακριβές είδος του καταστήματος θα καθοριστεί από το αρμόδιο Γραφείο Δημόσιας Υγιεινής και Κοινωνικής Μέριμνας Νάξου, σύμφωνα με την Νέα Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/2012 (ΦΕΚ 2718/τεύχος Β΄/8-10-12).

                                                        Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                                        Τοτόμης Πρωτονοτάριος              

Σχόλια are closed.