ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Νάξος,  24/03/2015

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
                                                                       Αρ. Πρωτ. 4541   

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Της με α/α  3ης/24-03-2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/α απόφασης

ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
7/2015

Αίτηση Βλασερού Ιωάννας του Στέφανου για α) ανανέωση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων (μουσικής) αορίστου διάρκειας στο κατάστημα της, που λειτουργεί ως «Επιχείρηση Αναψυχής (Παραδοσιακό καφενείο)» στην Τ.Κ. Χαλκείου και β) Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων έως την 03:00΄ώρα, για το έτος 2015.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την ανανέωση της με αρ. πρωτ. 4219/15-04-2014 άδειας χρήσης μουσικών οργάνων για το εν θέματι κατάστημα, αορίστου διάρκειας, με παράταση του ωραρίου μέχρι την τρίτη πρωινή ώρα (03:00) και σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται στο με αρ. πρωτ. 2621/10-04-2014 εγκριτικό έγγραφο του Γραφείου Δημόσιας Υγιεινής και Κοιν. Μέριμνας Νάξου.

                                                                                   

 

                                                                                                                                                                          Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

Τοτόμης Πρωτονοτάριος

Σχόλια are closed.