Πίνακας Θεμάτων της με α/α 1ης/31-01-2020 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                 Νάξος, 06/02/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                           Αρ. Πρωτ. – Οικ. 2751 –
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
Της με α/α 1ης/31-01-2020 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/α απόφασης

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης

1/2020 Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εκλέγει Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τον κ. Μανιό Δημήτριο, ο οποίος συγκέντρωσε πέντε (5) ψήφους.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

Σχόλια are closed.