Πίνακας Θεμάτων της με α/α  6ης/18-06-2019 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    Νάξος, 05/07/2019

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                               Αρ. Πρωτ. – Οικ. 11153 –

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Της με α/α  6ης/18-06-2019 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Α/α απόφασης
ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
10/2019
Άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων για το κατάστημα Υ.Ε. «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Προχείρου Επεξεργασίας (Πλήρους Γεύματος)» του κ. Ιωάννη Αραπάκη του Φωτίου, με διακριτικό τίτλο «ΧΥΜΑ ΚΥΜΑ» που λειτουργεί στον Απόλλωνα της Τ.Κ. Κορωνίδας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Προχείρου Επεξεργασίας (Προχείρου Γεύματος)» του κ. Ιωάννη Αραπάκη του Φωτίου,  που λειτουργεί στον Απόλλωνα της Τ.Κ. Κορωνίδας  του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, με βάση το άρθρο 3 της αριθ. 3/1996 Αστυνομικής διάταξης η οποία ορίζει έως την 03.00΄πρωινή ώρα εντός του καταστήματος με την προϋπόθεση να μη διαταράσσεται η ησυχία των περίοικων και να τηρούνται οι όροι των σχετικών διατάξεων.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

Σχόλια are closed.