ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Νάξος,  22/06/2016

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                     Αρ. Πρωτ. – Οικ.. 10134

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Της με α/α  7ης/17-06-2016 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Α/α απόφασης

ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης

30/2016

Αίτηση Μαϊδανού Κωνσταντίνου του Δημητρίου για α) χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων (μουσικής) για το έτος 2016 στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πρόχειρου Γεύματος (Ζεστής και Κρύας Κουζίνας)-Αναψυχής» στον Απόλλωνα της Τ.Κ. Κορωνίδας και β) Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την χορήγηση της άδειας χρήσης μουσικών οργάνων για το αορίστου χρόνου για το εν θέματι κατάστημα, με παράταση του ωραρίου μέχρι την τρίτη πρωινή ώρα (03:00) και σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται στο με αρ. πρωτ. 5416/27-05-2016 εγκριτικό έγγραφο του τμήματος Δημόσιας Υγείας Νάξου.

31/2016

Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος κατηγορίας IΙΙ: «Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων & Ποτών» στον Δημήτριο Μπουλαξή του Γεωργίου, που θα λειτουργήσει στη Τ.Κ. Εγγαρών, Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την προέγκριση ίδρυσης επιχείρησης κατηγορίας IΙΙ στην εν θέματι αναφερόμενη, προκειμένου να λειτουργήσει ως Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων & Ποτών. Το ακριβές είδος του καταστήματος θα καθοριστεί από το αρμόδιο Γραφείο Δημόσιας Υγιεινής και Κοινωνικής Μέριμνας Νάξου, σύμφωνα με την Νέα Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/2012 (ΦΕΚ 2718/τεύχος Β΄/8-10-12).

32/2016

Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος κατηγορίας IV: «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πρόχειρου Γεύματος – Επιχείρηση Αναψυχής (Καφετέρια)» στον Στυλιανό Μπουλαξή του Γεωργίου, που θα λειτουργήσει στη Τ.Κ. Εγγαρών, Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την προέγκριση ίδρυσης επιχείρησης κατηγορίας IV στην εν θέματι αναφερόμενη, προκειμένου να λειτουργήσει ως Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πρόχειρου Γεύματος – Επιχείρηση Αναψυχής (Καφετέρια). Το ακριβές είδος του καταστήματος θα καθοριστεί από το αρμόδιο Γραφείο Δημόσιας Υγιεινής και Κοινωνικής Μέριμνας Νάξου, σύμφωνα με την Νέα Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/2012 (ΦΕΚ 2718/τεύχος Β΄/8-10-12).

33/2016

Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος κατηγορίας IV: «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος – Επιχείρηση Αναψυχής» στη Φλώρα Κουφοπούλου του Αντωνίου, που θα λειτουργήσει στην θέση «Απόλλωνας» της Τ.Κ. Κορωνίδας, Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την προέγκριση ίδρυσης επιχείρησης κατηγορίας IV στην εν θέματι αναφερόμενη, προκειμένου να λειτουργήσει ως Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος – Επιχείρηση Αναψυχής. Το ακριβές είδος του καταστήματος θα καθοριστεί από το αρμόδιο Γραφείο Δημόσιας Υγιεινής και Κοινωνικής Μέριμνας Νάξου, σύμφωνα με την Νέα Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/2012 (ΦΕΚ 2718/τεύχος Β΄/8-10-12).

34/2016

Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος κατηγορίας IΙΙ: «Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων & Ποτών (Παντοπωλείο-Οπωροπωλείο)» στον Εμμανουήλ-Νικόλαο Παπαντωνίου του Γιαννούλη, που θα λειτουργήσει στη Τ.Κ. Χαλκείου, Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».

 

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την προέγκριση ίδρυσης επιχείρησης κατηγορίας IΙΙ στην εν θέματι αναφερόμενη, προκειμένου να λειτουργήσει ως Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων & Ποτών (Παντοπωλείο-Οπωροπωλείο). Το ακριβές είδος του καταστήματος θα καθοριστεί από το αρμόδιο Γραφείο Δημόσιας Υγιεινής και Κοινωνικής Μέριμνας Νάξου, σύμφωνα με την Νέα Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/2012 (ΦΕΚ 2718/τεύχος Β΄/8-10-12).

35/2016

Ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΚαφέΖαχαροπλαστείο» επί της πλατείας «Νικηφόρου Μανδηλαρά» της Δ.Κ. Νάξου με διακριτικό τίτλο “CAPTAINS” ιδιοκτησίας Κουτσογιαννάκη Βασιλείου του Αθανασίου.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα να μεταφέρουμε το θέμα της ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ της άδειας λειτουργίας σε επόμενη συνεδρίαση (σε 10 ημέρες) προκειμένου να συμμορφωθεί σύμφωνα με το υπ. αριθ. 136177/82967/4108/1076-22-04-2016 έγγραφο της Ε.Β.Α. και να απομακρυνθεί εξ ολοκλήρου η ξύλινη κατασκευή καθώς επίσης και η παράνομη ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

36/2016

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Θερινής Περιόδου.

 

Η Επιτροπή κατά πλειοψηφία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της έκδοσης Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θερινής περιόδου με τις αλλαγές που αναφέρθηκαν στην πρόταση του Προέδρου.

37/2016

Καθορισμός χώρου στάσης ή στάθμευσης (πιάτσα) αυτοκινήτων ταξί στην οδό Παπαβασιλείου, έμπροσθεν ALPHA BANK και έμπροσθεν Νοσοκομείου Νάξου.

Η Επιτροπή ομόφωνα εισηγείται την έγκριση της στάθμευσης 8 αυτοκινήτων ταξί στον χώρο (πιάτσα) που βρίσκεται στην οδό Παπαβασιλείου έμπροσθεν της τράπεζας Alpha Bank υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) Η στάθμευση να επιτρέπεται από τις 20:00 έως τις 06:00, β) η οδός Δημοκρίτου να είναι πεζόδρομος για τις ώρες που θα επιτρέπεται η στάθμευση των ταξί, γ) η στάθμευση των ταξί να γίνεται με μισό μέτρο απόσταση από το πεζοδρόμιο προκειμένου να διευκολύνεται η διέλευση των πεζών λόγω στενότητας του πεζοδρομίου, δ) να κατατεθεί στο Δ.Σ. η σύμφωνη γνώμη της οικείας υπηρεσίας τροχαίας κίνησης και τη στάθμευση 8 αυτοκινήτων ταξί στον χώρο (πιάτσα) που βρίσκεται έμπροσθεν του Νοσοκομείου Νάξου υπό την προϋπόθεση να επιτρέπεται η στάθμευση από τις 06:00 έως τις 17:00.

38/2016

Γνωμοδότηση για την ΜΠΕ από την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου στη θέση «Ραχίδι-Ζα» Τ.Κ. Κυνιδάρου Νάξου (σύμφωνα με την ΚΥΑ-ΦΕΚ 45/τ.Β΄/15-01-2014 άρθρο5, ΠΑΡ.5Γ.-).

Η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα την εκ νέου συζήτηση του θέματος δεδομένου ότι η Αρμόδια Υπηρεσία δεν είχε ετοιμάσει την σχετική εισήγηση.

 

                                                                                  

     Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

                                                                          Τοτόμης Πρωτονοτάριος            

Σχόλια are closed.