ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Νάξος, 28/7/2011

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ                                                       

Πίνακας περίληψης αποφάσεων της τακτικής συνεδρίασης του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας  Νάξου της 26/7/2011

(13η Συνεδρίαση του έτους 2011)

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

49

1ο:Αίτηση  χορήγη-σης προέγκρισης ίδρυσης καταστή-ματος υγειονομικού ενδιαφέροντος                   

Αποφασίζει Ομόφωνα

Τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήμα-τος  υγειονομικού ενδιαφέροντος (αναψυκτήριο), στην Μ.Μαθιάσος και Σία Ε.Ε. στην Παραλία της

Χώρας Νάξου .  

 

50

2ο:Αιτήσεις χορήγη-σης  άδειας λειτουρ-γίας μουσικής κατα-στημάτων

                Αποφασίζει Ομόφωνα

Τη χορήγηση αδειών λειτουργίας Μουσικής  στους:

α:Φώτης Εμμανουήλ-Φώτη Μαρία Ο.Ε., για το κα-τάστημα  καφετέρια -Μπαρ "PΕΟPLΕ" στην οδό Εξαρχοπούλου Παλαιά Πόλη Χώρας Νάξου,  έως την 31/12/2011.

Παράταση της άδειας μέχρι την 3:00 πρωινή ώρα.

β:Μαθιάσος Μιχαήλ του Κω/νου, για το κατάστη-μα Καφετέρια- Μπαρ «CREAM AND COFFEΕ»   στην περιοχή Πηγαδάκια Χώρας Νάξου,  έως την 31/12/2011.

Παράταση της άδειας μέχρι την 3:00 πρωινή ώρα.

51

3ο: Αίτηση έγκρισης διαδρομής κυκλο-φορίας  ζωήλατου

οχήματος(άμαξας)

στη Χώρα Νάξου

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη  διαδρομή που αιτείται ο Κυριάκος Πιττταράς του Ιακώβου για την κυκλοφορία  ζωήλατου οχήματος (άμαξας) στη Χώρα Νάξου.

52

Αίτηση ορισμού θέ-σεων στάθμευσης για κινητή καντίνα στην περιφέρεια της Δ.Κ.Ν.

Ομόφωνα Αναβάλλεται

53

Εισήγηση  για ανα-μόρφωση προϋπο-λογισμού και τρο-ποποίηση Τεχνικού                 Προγράμματος Δ.Κ. Νάξου

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εισηγείται στο Δήμο:

α.Την αναμόρφωση του πρ/σμού έτους 2011 και την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος της Δ.Κ.Ν έτους 2011 ως εξής:

Από τον Κ.Α του έργου « Ανάπλαση περιοχής από κατάστημα OCEAN έως Δημαρχιακό Μέγαρο» με-ταφέρει :

α. ποσό 231 € στον Κ.Α του έργου « Αποκατάσταση επικινδυνοτήτων πλακοστρωμένων δρόμων της πό-λης» και

β.ποσό  20.000€ σε  Κ.Α. « για συντήρηση αγροτι-κών δρόμων»

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εισηγείται αρνητικά σχετικά με  την αναμόρφωση του πρ/σμού κατά 11,923€ και την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος της Δ.Κ.Ν για  την εκτέλε-ση του  έργου «Αποκατάσταση κτιριακών προβλη-μάτων, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Χώρας Νάξου. Προτείνει την εξεύρεση πόρων από άλλες πηγές.   

Οι σύμβουλοι κ.κ. Παπαδόπουλος Σπύρος και Ξενά-κη Ανδριανή διατύπωσαν την γνώμη ότι πρέπει να γίνει δεκτή η αναμόρφωση  και να φτιαχτεί το σχο-λείο.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εισηγείται την τροποποίηση του τίτλου του έργου του Τ.Π. της Δ.Κ.Ν από  «Συντήρηση-Αντικατά-σταση παιδικών χαρών» σε «Συντήρηση χώρου πρώην παιδικών χαρών ».

54

Συγκρότηση επι-τροπής οδαρίθμη-σης  Δ. Κ. Νάξου

Αποφασίζει Ομόφωνα

Προτείνει για τη συγκρότηση επιτροπής οδαρίθ-μησης (οδωνυμίας ) της Δημοτικής  Κοινότητας  Νάξου,  τους  κάτωθι:

 α.Ιωάννης Ποσάντζης ,φιλόλογος

β.Αναστάσιος Ναυπλιώτης, φιλόλογος

γ.Ιωάννης Κορρές , Δ/ντής ΕΛΤΑ

δ.Ανδριανή Ξενάκη, εκπρόσωπο της πλειοψηφίας

ε.Ένα μέλος, εκπρόσωπο της μειοψηφίας   

55

Εκχώρηση Υπηρε-σιακών Μονάδων του Δήμου και οριοθέτηση αρμο-διοτήτων της  Δη-μοτικής Κοινότητας Νάξου για την αντι-μετώπιση των σο-βαρών και αυξανό-μενων παρεμβά-σεων που υποβαθ-μίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων της πόλης.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Για τη σωστή συνεργασία του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, ζητείται από το Δήμο :

α.Για θέματα αρμοδιότητας  της Δημοτικής Κοινό-τητας να υπάρχει πλήρης ενημέρωση.

β.Να απαντήσει στο με αριθμ.πρωτ:208/11-7-2011 έγγραφο της Δημοτικής Κοινότητας περί διάθεσης ενός Δημοτικού αστυνομικού και ενός εργάτη  γενι-κών καθηκόντων.

γ.Να έρθει θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, για εκχώρηση αρμοδιοτήτων στη Δ.Κ.Ν (έκδοση κανονιστικών αποφάσεων κ.λ.π) όπως πολλοί δήμοι το έχουν ήδη κάνει από το Φεβρουάριο του 2011, διαφορετικά υποβαθμίζεται η Κοινότητα κάτι που δεν πρόκειται να αποδεχθούν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ

ΒΑΡΣΑΜΑΣ  Ι. ΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥ

Σχόλια are closed.