ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  12 -03 – 2012 (5η/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

12

Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, έτους 2012

Κατά πλειοψηφία η Επιτροπή αποφασίζει:

Α. Τη σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων οικονομικού έτους 2012 όπως εμφανίζεται στο συνημμένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και ανακεφαλαιωτικά παρουσιάζεται ως εξής:

ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ                             8.879.706,81 €           

ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ   
12.652.933,10 €

ΈΚΤΑΚΤΑ                           8.976.979,98 €      

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 10.692.522,87 €

ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε.                    1.790.282,33 €

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
6.418.057,19 €

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.  2.336.078,68 €

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                   
500.000,00 €

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ2.656.100,00 €

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ  5.624.365,36 €    

ΣΥΝΟΛΟ                           30.263.513,16 €

ΣΥΝΟΛΟ                           30.263.513,16 €

 

Β. Την υποβολή αυτού, με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής, στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφιση του.

13

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τέλους άρδευσης στην περιοχή Κούρος της Τοπικής Κοινότητας Μελάνων

Ομόφωνα η Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμό του ωριαίου τέλους χρήσης νερού άρδευσης στην περιοχή Κούρος της Τ.Κ. Μελάνων στο ποσό των δέκα επτά ευρώ (17,00 €) ετησίως.

14

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με απαίτηση του Αντωνίου Αυγερινού του Ιωάννη

Ομόφωνα η Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τον εξώδικο συμβιβασμό με τον Αντώνιο Αυγερινό του Ιωάννη ύστερα από την έκδοση της υπ' αριθμ. 145/2011 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 2932/8-3-12 Ν.Υ. 71 εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου.

15

Έγκριση και διάθεση πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών

Ομόφωνα η Επιτροπή, πλην της δαπάνης μεταφοράς λυμάτων και λυματολάσπης από ΒΙΟ.ΚΑ. Απόλλωνα προς ΒΙΟ.ΚΑ. Νάξου που μειοψήφησε ο κ. Ευστάθιος Αγγελής, εγκρίνει και διαθέτει πιστώσεις σε βάρος Κ.Α. του προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους 2011 προκειμένου να πληρωθούν υποχρεωτικές δαπάνες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 158 και 160 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων όπως ισχύουν.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.