ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  24 – 02 – 2012 (4η/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

8

Πρόταση ανάθεσης διαδικασιών του Ν. 4014/2011 για το δημοτικό κτίριο «Ψαράδικο» στη Δ.Κ. Απεράθου

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει την ανάθεση της διερεύνησης και της ενδεχόμενης υπαγωγής του δημοτικού κτίσματος «Ψαράδικο» που βρίσκεται στη Δ.Κ. Απεράθου στις διατάξεις των άρθρων 23 και 24 του κεφαλαίου Β΄του Ν. 4014/11 περί ρύθμισης αυθαιρέτων, στην Πολιτικό Μηχανικό Γιακουμή Ειρήνη του Εμμανουήλ με αρ. μητρώου ΤΕΕ 101879 χωρίς οικονομικό αντικείμενο.

9

Έγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση χρήσης (εκμίσθωση) του ξενώνα της Τοπικής Κοινότητας Κορωνίδας μετά του εξοπλισμού του

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει το από 09-02-2012 πρακτικό της διενεργηθείσας επαναληπτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση χρήσης (εκμίσθωση) του ξενώνα της Τοπικής Κοινότητας Κορωνίδας μετά του εξοπλισμού του σύμφωνα με το οποίο δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος, οπότε η δημοπρασία κατέστη άγονη. 

10

Έγκριση και διάθεση πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών που απορρέουν από τις συμβάσεις ανάθεσης εκτέλεσης των εργασιών «Απεντόμωση και μυοκτονία κεντρικών κτιρίων και γραφείων δημοτικών/κοινοτικών ενοτήτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» και «Απώθηση ερπετών σε εγκαταστάσεις ΒΙΟ.ΚΑ. Δ.Ε. Νάξου και ΒΙΟ.ΚΑ. Τσικαλαριού»

 Ομόφωνα η Επιτροπή:

1. Εγκρίνει και διαθέτει πιστώσεις σε βάρος του προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους 2011 προκειμένου να πληρωθούν υποχρεωτικές δαπάνες ως εξής:

α. Πίστωση ύψους 10.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 8113.158 προκειμένου να πληρωθεί η υποχρεωτική δαπάνη που απορρέει από την σύμβαση εκτέλεσης της εργασίας «Απεντόμωση και μυοκτονία κεντρικών κτιρίων και γραφείων δημοτικών & κοινοτικών ενοτήτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» στην Μιχαήλ Βερνίκος – Εμμ. Κοντοπίδης Ο.Ε. «Απολυμαντική Νάξου»

β. Πίστωση ύψους 16.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 8113.159 προκειμένου να πληρωθεί η υποχρεωτική δαπάνη που απορρέει από την σύμβαση ανάθεσης εκτέλεσης της εργασίας «Απώθηση ερπετών σε εγκαταστάσεις ΒΙΟ.ΚΑ. Δ.Ε. Νάξου και ΒΙΟ.ΚΑ. Τσικαλαριού Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» στην Μιχαήλ Βερνίκος – Εμμ. Κοντοπίδης Ο.Ε. «Απολυμαντική Νάξου».

2. Επαναβεβαιώνει τη θετική της θέση και άποψη σχετικά με τις εν θέματι δαπάνες όπως αρχικά διαπιστώθηκε με την υπ' αριθμ. 217/2011 προηγούμενη Απόφασή της και σύμφωνα με τα υπ' αριθμ. πρωτ. 2475/23-02-2012 και 2490/24-02-2012 αναφερόμενα στην εισήγηση έγγραφα των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου.

11

Έγκριση και διάθεση πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει και διαθέτει πιστώσεις σε βάρος Κ.Α. του προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους 2011 προκειμένου να πληρωθούν υποχρεωτικές δαπάνες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 158 και 160 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων όπως ισχύουν.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.