Παρακολούθηση εκπαιδευτικής μονοήμερης ημερίδας από υπάλληλο του Δήμου με θέμα: Αρμοδιότητες και Λειτουργία Νέας Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μετά τις πρόσφατες Νομοθετικές Αλλαγές του Ν.4623/19,Ν.4625/19,Ν.4635/19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                   Προς:  1. PROJECT TRAINING &    CONSULTING Ltd
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : Βαλτάσσαρ Μάρθα-Αγγελική
Τηλέφωνο: 2285029249
FAX: 22850-29249

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων για την υπηρεσία: «Παρακολούθηση εκπαιδευτικής μονοήμερης ημερίδας από υπάλληλο του Δήμου με θέμα: Αρμοδιότητες και Λειτουργία Νέας Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μετά τις πρόσφατες Νομοθετικές Αλλαγές του Ν.4623/19,Ν.4625/19,Ν.4635/19»   

 

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 240,00 ευρώ (μηδενικός Φ.Π.Α.) με την 17482/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ.Α-13881, ΑΔΑ : ΨΓ5ΜΩΚΗ-1ΛΓ ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος για την υπηρεσία : «Παρακολούθηση εκπαιδευτικής μονοήμερης ημερίδας από υπάλληλο του Δήμου με θέμα:Αρμοδιότητες και Λειτουργία Νέας Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μετά τις πρόσφατες Νομοθετικές Αλλαγές του Ν.4623/19,Ν.4625/19,Ν.4635/19» από σήμερα έως την Δευτέρα 05.10.2020.

 

Η συνολική υποχρέωση είναι αξίας 240,00 € σε βάρος του ΚΑ 00-6073 του οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2020

 

 

Ο Δήμαρχος

καα

 

Αντιδήμαρχος Νικόλαος Βαθρακοκοίλης

Σχόλια are closed.