Παρακολούθηση εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικού μονοήμερου  σεμιναρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                                    Προς: 1. FORUM TRAINING &    CONSULTING
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : Βαλτάσσαρ Μάρθα-Αγγελική
Τηλέφωνο: 2285029249
FAX: 22850-23570

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 2.375,00 ευρώ (μηδενικός Φ.Π.Α.) με την 22927/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ.Α-1730, ΑΔΑ : ΨΩΔΤΩΚΗ-Ο65 ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος για την υπηρεσία : Παρακολούθηση εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικού μονοήμερου  σεμιναρίου με θέμα «Οργάνωση ,αρμοδιότητες, καθήκοντα & εργασίες που εκτελούνται & εποπτεύονται από γραφεία κίνησης»

Η συνολική υποχρέωση είναι αξίας 2.375,00 € σε βάρος του ΚΑ 00-6073 του οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2020

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

 

Σχόλια are closed.