Παρακολούθηση εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικού σεμιναρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Προς:ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 1ου επιπέδου
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : Βαλτάσσαρ Μάρθα-Αγγελική
Τηλέφωνο: 2285029249
E-mail:mvaltassar@naxos.gov.gr

Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την υπηρεσία:

Παρακολούθηση εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικού σεμιναρίου με θέμα: «Προϋπολογισμός Δήμων έτους 2022 – Οδηγίες για τη σύνταξή του με βάση την ΚΥΑ 55040/2021» .

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 120,00 ευρώ (μηδενικός Φ.Π.Α.) με την 15434/3/9/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ.Α-1310 ΑΔΑ : ΨΗΥΣΩΚΗ-1ΥΕ, ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την υπηρεσία: Παρακολούθηση εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικού σεμιναρίου με θέμα :«Προϋπολογισμός Δήμων έτους 2022 – Οδηγίες για τη σύνταξή του με βάση την ΚΥΑ 55040/2021» από σήμερα 03/09/2021 έως και την Παρασκευή 10/09/2021

Η συνολική υποχρέωση είναι αξίας 120,00 € σε βάρος του ΚΑ 00-6073 του οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2021

Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Προϋ/μού/ Λογιστηρίου & Προμηθειών

Σταμάτιος Βερύκοκκος

Σχόλια are closed.