Παρακολούθηση εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικού μονοήμερου  σεμιναρίου με θέμα: Η Nέα Λειτουργικότητα Έκδοσης εντολής πληρωμών E-PDE

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                             Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 26/11/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                               Αριθμός Πρωτοκόλλου 22139/2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300                                                                                                                                 Προς:
Πληροφορίες : Βαλτάσσαρ Μάρθα-Αγγελική                                                                                        FORUM Training & consulting Ltd
FAX: 22850-29249Τηλέφωνο: 2285029249

 

 

 Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων για την υπηρεσία:

«Παρακολούθηση εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικού μονοήμερου  σεμιναρίου με θέμα: Η Nέα Λειτουργικότητα Έκδοσης εντολής πληρωμών EPDE»  από τρείς υπαλλήλους του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

 

 

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 280,00 ευρώ (μηδενικός Φ.Π.Α.) με την 21934/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ.Α-1620, ΑΔΑ : ΨΛ0ΕΩΚΗ-ΓΕΛ, ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος για την υπηρεσία : «Επιμόρφωση  εξ’ αποστάσεως με  μονοήμερο σεμινάριο τριών  ατόμων του τμήματος ταμείου με θέμα: Η Nέα Λειτουργικότητα Έκδοσης εντολής πληρωμών EPDE»  του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» έως την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12.οο  πμ.

 

Η συνολική υποχρέωση είναι αξίας 280,00 € σε βάρος του ΚΑ 00-6073 του οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2020

 

Ο Δήμαρχος
καα

Νικόλαος Βαθρακοκοίλης
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.