Παρακολούθηση σεμιναρίου από υπάλληλο της Ταμειακής Υπηρεσίας «Μητρώο Δεσμεύσεων – Διαδικασία Τήρησης & Έλεγχος – όλες οι πρόσφατες αλλαγές».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                    Αρ. Πρωτ.: 17881/2022
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                                                    Προς: Virtual Training ΜΟΝ. ΙΚΕ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84 300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή δικαιολογητικών δαπάνης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την άμεση υποβολή δικαιολογητικών της δαπάνης: Παρακολούθηση σεμιναρίου από υπάλληλο της Ταμειακής Υπηρεσίας «Μητρώο Δεσμεύσεων – Διαδικασία Τήρησης & Έλεγχος – όλες οι πρόσφατες αλλαγές».

Η εν λόγω δαπάνη δεσμεύει τον Κ.Α. 00-6073, με ποσό ύψους 180,00 €, πρέπει να ακολουθείται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση, όχι είσπραξης)
2. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση όχι είσπραξης)
3. Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της δαπάνης: Παρακολούθηση σεμιναρίου από υπάλληλο της Ταμειακής Υπηρεσίας «Μητρώο Δεσμεύσεων – Διαδικασία Τήρησης & Έλεγχος – όλες οι πρόσφατες αλλαγές» ή αντί της υπεύθυνης δήλωσης, απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου 3μήνου, ως ακολούθως: α) ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ατομική, μόνο οι διαχειριστές – β) ΑΕ, διευθύνων σύμβουλος και μέλη ΔΣ – γ) Συνεταιρισμοί, μέλη ΔΣ
4. ΚΑΔ (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)
5. Οικονομική προσφορά παρακολούθησης σεμιναρίου – επικαιροποίηση προσφοράς

Ο Δήμαρχος,

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.