Παρακολούθηση on-line δύο διήμερων σεμιναρίων  από υπάλληλο του Δήμου με θέμα: «ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΟΤΑ (Α΄μέρος) & ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (Β΄μέρος)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 21/10/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                     Αριθμός Πρωτοκόλλου 19518/2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                                                              Προς:
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                                                                                                                            1. TRAINING-NET
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : Βαλτάσσαρ Μάρθα-Αγγελική
Τηλέφωνο: 2285029249
FAX: 22850-29249

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων για την υπηρεσία:Παρακολούθηση online δύο διήμερων σεμιναρίων  από υπάλληλο του Δήμου με θέμα: «ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΟΤΑ (Α΄μέρος) & ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (Β΄μέρος)»

  Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 440,00 ευρώ (μηδενικός Φ.Π.Α.) με την 19401/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ.Α-1471, ΑΔΑ : 9ΩΨΗΩΚΗ-ΩΤ4 ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος για την υπηρεσία : Παρακολούθηση online δύο διήμερων σεμιναρίων  από υπάλληλο του Δήμου με θέμα: «ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΟΤΑ (Α΄μέρος) & ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (Β΄μέρος)»

 

Η συνολική υποχρέωση είναι αξίας 440,00 € σε βάρος του ΚΑ 00-6073 του οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2020

 

 

Ο Δήμαρχος
καα

Νικόλαος Βαθρακοκοίλης
Αντιδήμαρχος

 

 

 

Σχόλια are closed.