ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : Βαλτάσσαρ Μάρθα-Αγγελική
Τηλέφωνο: 2285029249
FAX: 22850-29249

Προς: 1. MF Οικονομοτεχνική  Seminars AE

 

Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την υπηρεσία:¨Παρακολούθηση on-line εκπαιδευτικής ημερίδας με θέμα τα Δημόσια έργα, τις επιμετρήσεις, πιστοποιήσεις, ΠΠΑΕ και ΑΠΕ και για τις νέες εργασίες ΠΚΤΜΝΕ και ΣΣΕ, αναθεωρήσεις επί ελλάτον δαπάνες και απρόβλεπτα βάσει Ν.4412/2016.»

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 280,00 ευρώ (μηδενικός Φ.Π.Α.) με την 23543/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ.Α-1764, ΑΔΑ : Ρ44ΛΩΚΗ-ΨΔ2, ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος για την υπηρεσία : Παρακολούθηση on-line εκπαιδευτικής ημερίδας με θέμα τα Δημόσια έργα, τις επιμετρήσεις, πιστοποιήσεις, ΠΠΑΕ και ΑΠΕ και για τις νέες εργασίες ΠΚΤΜΝΕ και ΣΣΕ, αναθεωρήσεις επί έλαττον δαπάνες και απρόβλεπτα βάσει Ν.4412/2016.»

Η συνολική υποχρέωση είναι αξίας 280,00 € σε βάρος του ΚΑ 00-6073 του οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2020

Ο Δήμαρχος καα

Νικόλαος Βαθρακοκοίλης

Σχόλια are closed.