Παρακολούθηση ON-LINE μονοήμερου σεμιναρίου με θέμα τις οδηγίες συμπλήρωσης εφαρμογής ΔΑΥΚ στα πλαίσια της διαδικασίας συνταξιοδότησης υπαλλήλων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

Προς: 1. FORUM TRAINING &    CONSULTING

Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου

Ταχ. Κώδικας: 84300

Πληροφορίες : Βαλτάσσαρ Μάρθα-Αγγελική

Τηλέφωνο: 2285360156

FAX: 22850-23570

 

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων για την υπηρεσία: «Παρακολούθηση ON-LINE μονοήμερου σεμιναρίου με θέμα τις οδηγίες συμπλήρωσης εφαρμογής ΔΑΥΚ στα πλαίσια της διαδικασίας συνταξιοδότησης υπαλλήλων»

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 190,00 ευρώ (μηδενικός Φ.Π.Α.) με την 11188/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ.Α-1131, ΑΔΑ : ΩΔ8ΟΩΚΗ-ΩΩΘ ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος για την υπηρεσία : «Παρακολούθηση ON-LINE μονοήμερου σεμιναρίου με θέμα τις οδηγίες συμπλήρωσης εφαρμογής ΔΑΥΚ στα πλαίσια της διαδικασίας συνταξιοδότησης υπαλλήλων»

Η συνολική υποχρέωση είναι αξίας 190,00 € σε βάρος του ΚΑ 00-6073 του οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2020

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

 

Ο Δήμαρχος          καα

Νικόλαος Βαθρακοκοίλης  Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.