ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Νάξος, 28-6-2013

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθ. Πρωτ.:8405 

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ  ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δ/νση : Νάξος / Τ.Κ. 84 300
Τηλ.: 2285360131      
Fax : 2285023570

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για υποβολή υπεύθυνης δήλωσης για παραχώρηση Δικαιώματος Βοσκής στην περιοχή «ΠΛΑΤΙΑ ΡΑΧΗ» της Τ.Κ.Σαγκρίου».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμαρχος Νάξου,
αφού έλαβε υπόψη την 14/2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου και της διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 του ΒΔ 24/9-20/10/58,
       ΚΑΛΟΥΜΕ:
Τους ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους, να υποβάλλουν στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, και μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της προκήρυξης αυτής, δήλωση στην οποία να φαίνεται ο ακριβής κατά είδος αριθμός ζώων που επιθυμούν να εισάγουν για βοσκή στη περιοχή «Πλατιά Ράχη» της Τ.Κ. Σαγκρίου για το έτος 2013.
Το ετήσιο δικαίωμα βοσκής ανέρχεται σε ένα (1ευρώ) ανά ζώο.
Οι ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι μπορούν να προμηθεύονται έντυπα δηλώσεως από τα Γραφεία του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και από τα Γραφεία του Τοπικού Συμβουλίου Σαγκρίου.
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (e-naxos.eu), να αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα καθώς και στη Τοπική Κοινότητα Σαγκρίου.
 
Ο Δήμαρχος
                                                                                                 και με ε.ε.                 

ΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Σχόλια are closed.