Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Διοικητικής Οργάνωσης και Εκσυχρονισμού Οργάνωσης Διαχείρισης Αποθεμάτων Υλικών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Πληροφορίες: Βερύκοκκος Στ.
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, Τ.Κ. 84300
Τηλέφωνο: 2285360132
FAX: 22850-23570

Προς:  ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσης, για την διεξαγωγή της «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Διοικητικής Οργάνωσης και Εκσυχρονισμού Οργάνωσης Διαχείρισης Αποθεμάτων Υλικών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων», όπως αυτά περιγράφονται στην Τεχνική Μελέτη, που επισυνάπτεται.

«Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Διοικητικής Οργάνωσης και Εκσυχρονισμού Οργάνωσης Διαχείρισης Αποθεμάτων Υλικών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»»
ΚΑ 10-6117.001[ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ]

CPV 9991000-7 Υπηρεσίες Έλεγχου Αποθεμάτων
79211000-6 Λογιστικές Υπηρεσίες
85312320-8 Υπηρεσίες Παροχής Συμβούλων

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Με την κατάθεση προσφοράς ο ενδιαφερόμενος δεσμεύεται για την καλή εκτέλεση της υπηρεσίας.

Παράλληλα με την οικονομική προσφορά, θα κατατεθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα. Στις δηλώσεις δεν απαιτείται γνήσιο της υπογραφής:

1. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ.
2. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε δημοπρασία ή σε διαγωνισμό).
3. Η επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση και το αντίστοιχο αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας από τον νόμιμο εκπρόσωπο, σε αντικατάσταση ποινικού μητρώου.
4. Τους κωδικούς ΚΑΔ του ενδιαφερόμενου.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Ο Δήμαρχος
καα,

Κατσαρας Ευάγγελος
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.