Παροχή υπηρεσιών για την πράξη ΒΙΟΜΑ- Αποκεντρωμένη διαχείριση των βιοαποβλήτων και Αξιοποίησή τους με χρήση εναλλακτικών και καινοτόμων συστημάτων επεξεργασίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Παροχή υπηρεσιών για την πράξη ΒΙΟΜΑ-
Αποκεντρωμένη διαχείριση των βιοαποβλήτων και Αξιοποίησή τους με χρήση
εναλλακτικών και καινοτόμων συστημάτων επεξεργασίας» του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020, συνολικής
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 43.450,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, στο δημοτικό
κατάστημα Νάξου, την Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 10:00 (έναρξη διαδικασίας
αποσφράγισης).
Ως λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών με φυσική παρουσία ορίζεται η Τρίτη 15
Ιανουαρίου 2019 και ώρα 9:30, ενώ για τις προσφορές που αποστέλλονται μέσω
ταχυδρομείου ή υπηρεσία ταχυμεταφορών, οι φάκελοι θα υποβάλλονται μέχρι και την
προηγούμενη ημέρα της αποσφράγισης, ήτοι την Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019 και ώρα
15:00. Όλες οι προσφορές θα πρέπει να λάβουν πρωτόκολλο από την αντίστοιχη Υπηρεσία
του Δήμου.
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.
Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
από το Γραφείο Προμηθειών, καταβάλλοντας δεκαπέντε ευρώ (€15) για την αναπαραγωγή
τους και στον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu, στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».

 

Συνημμένα Αρχεία

Comments are closed.