Παροχή Υπηρεσιών για την ωρίμανση και υλοποίηση έργων σχολικών εγκαταστάσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                      Προς: κ. Κοντόπουλο Εμμανουήλ
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Πληροφορίες: Βερύκοκκος Στ.
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, Τ.Κ. 84300
Τηλέφωνο: 2285360132
FAX: 22850-23570

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής οικονομικής προσφοράς για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Παροχή Υπηρεσιών για την ωρίμανση και υλοποίηση έργων σχολικών εγκαταστάσεων» για την ένταξή τους σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς σε σφραγισμένο φάκελο, για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών για την ωρίμανση και υλοποίηση έργων σχολικών εγκαταστάσεων» για την ένταξή τους σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, έως την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 15.00 στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου.

H οικονομική προσφορά θα αφορά στο σύνολο των υπηρεσιών όπως αυτές περιγράφονται στη σχετική μελέτη. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για μεμονωμένες υπηρεσίες.

1.      ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το αντικείμενο της υπό ανάθεσης σύμβασης συνίσταται στη διάθεση επιστημονικού προσωπικού και μέσων που θα υποβοηθήσουν την Τεχνική Υπηρεσία αφενός στις διαδικασίες ωρίμανσης για τη δημοπράτηση και αφετέρου για την άρτια ολοκλήρωση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του ΕΣΠΑ.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το έργο του Συμβούλου αφορά:

·         Τον έλεγχο ποιότητας και πληρότητας των τευχών δημοπράτησης της πράξης και την ολοκλήρωση και ωρίμανση των μελετών για την δημοπράτηση δημοσίου έργου: «Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο ΕΠΑΛ Νάξου».

·         Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης, ο Τεχνικός Σύμβουλος θα υποβοηθήσει την Υπηρεσία στην σύνταξη των αναλυτικών προμετρήσεων Η/Μ εργασιών, μελετών ενεργειακής απόδοσης, της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (τεχνικές προδιαγραφές), των ΣΑΥ-ΦΑΥ, καθώς και των τελικών τευχών δημοπράτησης

·         Κάθε άλλη σχετική ενέργεια που τυχόν απαιτηθεί σε άλλες πράξεις του ΕΣΠΑ για την άρτια και επιτυχή ολοκλήρωσή τους.

2.      ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ

Η προ εκτιμώμενη αμοιβή είναι 24.647,98 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

3.      ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης υπηρεσιών ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

4.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Την υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1.      Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ

2.      Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε δημοπρασία ή σε διαγωνισμό)

3.      Υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται) και το αντίστοιχο αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας από τον νόμιμο εκπρόσωπο, σε αντικατάσταση ποινικού μητρώου

4.      Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι έλαβε γνώση των απαιτήσεων και όρων της Μελέτης (επισυνάπτεται)

5.      Προσκόμιση των ΚΑΔ του ενδιαφερομένου

6.      Αντίγραφο μελετητικού Πτυχίου κατηγορίας 9 Η/Μ

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Η εργασία θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Συνημμένα έγγραφα

 

Ο Δήμαρχος

Λιανός Δημήτριος

 

 

Σχόλια are closed.