Παροχή υπηρεσιών δύο εργατών για την κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας πρασίνου Δήμου Νάξου και ΜΚ

Προς: κο Σοφικίτη Δημήτριο & ΣΙΑ ΟΕ-Γεωτεχνολογία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής& Ανάπτυξης
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84300
Πληροφορίες : Τριανταφύλλου Νεκταρία
Τηλέφωνο: 2285360138
Email: ntri@naxos.gov.gr

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών της δαπάνης για κατεπείγουσα υπηρεσία «Παροχή υπηρεσιών δύο εργατών για την κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας πρασίνου Δήμου Νάξου και ΜΚ»

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την άμεση υποβολή προσφοράς της δαπάνης: «Κατεπείγουσα παροχή υπηρεσιών δύο εργατών για την κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας πρασίνου Δήμου Νάξου και ΜΚ », στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος.

Η δαπάνη με ενδεικτικό συνολικό προϋπολογισμό 37.132,20 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα πραγματοποιηθεί σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 2024, ως ακολούθως:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
€/Μ.Μ. ΔΑΠΑΝΗ
Προεκτιμούμενες δαπάνες μισθοδοσίας δύο(2)εργατοτεχνιτών πλήρους απασχόλησης
για οκτώ (8) μήνες Ημερομίσθια εργατών 400 61,05 24.420,00
Προεκτιμούμενο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών του αναδόχου, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων Κατ’αποκοπή
5.525,32
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ € 29.945,32
Φ.Π.Α. (24%) 7.186,88
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ € 37.132,20

Με την οικονομική προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:

-Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ για κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)
-Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)
-ΚΑΔ της ιδιότητας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)
– Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis) που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της «παροχής υπηρεσιών δύο εργατών για την κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας πρασίνου Δήμου Νάξου και ΜΚ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.