Παροχή Υπηρεσιών Επεξεργασίας (Αφαλάτωσης) Νερού στον Δήμο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Παροχή Υπηρεσιών Επεξεργασίας (Αφαλάτωσης) Νερού στον Δήμο

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ) ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ», προϋπολογισμού 206.460,00 € με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως προκύπτει από τον Ν. 4487/2017 (Α’ 116) άρθρο 50 «Προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης».

Συνημμένα έγγραφα

 

Σχόλια are closed.