Παροχή υπηρεσιών σύνταξης και προετοιμασίας φακέλων υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο των προσκλήσεων ΑΤ08 και ΑΤ12 του χρηματοδοτικού προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Πληροφορίες: Βερύκοκκος Στ.
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, Τ.Κ. 84300
Τηλέφωνο: 2285360132
FAX: 22850-23570

Προς:  ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΑΦΝΗ) Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσης, για την διεξαγωγή της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών σύνταξης και προετοιμασίας φακέλων υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο των προσκλήσεων ΑΤ08 και ΑΤ12 του χρηματοδοτικού προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»», όπως αυτά περιγράφονται στην Τεχνική Μελέτη, που επισυνάπτεται.

«Παροχή υπηρεσιών σύνταξης και προετοιμασίας φακέλων υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο των προσκλήσεων ΑΤ08 και ΑΤ12 του χρηματοδοτικού προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»»

Κ.Α. 70-6117.108 & 70-6117.101

CPV: 73220000-0 «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης»

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Με την κατάθεση προσφοράς ο ενδιαφερόμενος δεσμεύεται για την καλή εκτέλεση της υπηρεσίας.

Παράλληλα με την οικονομική προσφορά, θα κατατεθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα. Στις δηλώσεις δεν απαιτείται γνήσιο της υπογραφής:

1. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ
2. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε δημοπρασία ή σε διαγωνισμό)
3. Η επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση και το αντίστοιχο αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας από τον νόμιμο εκπρόσωπο, σε αντικατάσταση ποινικού μητρώου
4. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι έλαβε γνώση των απαιτήσεων και όρων της Μελέτης (επισυνάπτεται)
5. Τους κωδικούς ΚΑΔ του ενδιαφερόμενου

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Ο Δήμαρχος καα, Βαθρακοκοίλης Νικόλαος
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.