ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                                          ΠΡΟΣ
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                                       ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                                      ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών για τη δαπάνη «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ», στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ. Αναλυτικά οι εργασίες περιγράφονται στη σχετική Μελέτη.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 3492/06, του άρθρου 168 του Ν. 4270/14 και του άρθρου 9 του Ν.4795/21, που αφορούν στον Εσωτερικό έλεγχο και στη Σύσταση Μονάδων Εσωτερικού ελέγχου, η εν λόγω υπηρεσία αφορά στη δημιουργία πλέγματος των λειτουργιών και των διαδικασιών για τη διασφάλιση δικλίδων ελέγχου στην επίτευξη των στόχων του φορέα και δεσμεύει τον Κ.Α. 00-6162.012, με ποσό ύψους 20.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), ως ακολούθως:

   

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΜΗΝΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ  

 

ΚΟΣΤΟΣ

 

 

ΦΑΣΗ Α

Α1. Καταστατικό Λειτουργίας 1 15 2.000,00
Α2. Μεθοδολογία 3 40 5.000,00
 

ΦΑΣΗ Β

Αξιολόγηση Κινδύνων & Ετήσιο Πλάνο Εσωτερικού Ελέγχου 2 25 3.000,00
 

ΦΑΣΗ Γ

Διενέργεια Εσωτερικών Ελέγχων – Εκπαίδευση. 6 60 6.129,03
    12  

ΣΥΝΟΛΟ

16.129,03 €
       

ΦΠΑ 24 %

3.870,97 €
       

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

20.000,00 €

 

Με την οικονομική προσφορά θα κατατεθούν:
1. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό, ή για κάθε νόμιμη χρήση, όχι είσπραξης)
2. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό, ή για κάθε νόμιμη χρήση όχι είσπραξης)
3. Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis) σύμφωνα με το άρθρο 12 της σχετικής Μελέτης ή απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου 3μήνου
Ο Δήμαρχος,

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.