Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης εκπόνησης μελέτης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 26/08/2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο Χώρας Νάξου
Ταχ. Κώδικας : 84300
NUTS/LAU: EL422/6702
Τηλέφωνο : 2285360100
Ηλ. ταχ. Δήμου: prot@naxos.gov.gr
Δ/νση Διαδικτύου: https://e-naxos.eu

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης εκπόνησης μελέτης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ με ανοικτό Διαγωνισμό (άρθρο 27 του Ν. 4412/2016)
1. Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» με προεκτιμώμενη αμοιβή 397.296,35€ (χωρίς ΦΠΑ).

CPV ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Προεκτιμώμενη αμοιβή με απρόβλεπτα (€)
71322000-1 8 Στατική 397.296,35
Φ.Π.Α. (24%) 95.351,12
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 492.647,47

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 182845

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού δωρεάν και σε πλήρη ηλεκτρονική μορφή από τον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί ” της πύλης www.promitheus.gov.gr, (ΑΑ:182845), καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.e-naxos.eu στην ενότητα Διαγωνισμοί.

3. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22853-60143, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Καραμανή Ευγενία (email : ekarama@naxos.gov.gr). Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης παρέχονται μέχρι τις 06/10/2021 εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, έως 01/10/2021.

4. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά στην ελληνική γλώσσα, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 12/10/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η 19/10/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ..

5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών «8 – Στατικές Μελέτες», και πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις που επιβάλλει η οικεία Διακήρυξη και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης και αναφέρονται παρακάτω ως «κριτήρια ποιοτικής επιλογής».
Τα υπόψη φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών μπορούν να είναι εγκατεστημένα:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

6. Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης είναι δέκα (10) μήνες.

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ποσού 7.946,00€. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι και τις 12/09/2022.

8. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

9. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς» βάσει τιμής σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ.13734/17/25-02-2021 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.

10. Η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης εγκρίθηκαν από την Προϊσταμένη Αρχή με την υπ’ αρ. 317/2021 (ΑΔΑ: 65Ζ5ΩΚΗ-62Ψ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Συνημμένα Έγγραφα

Ο Δήμαρχος

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤ. ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.