ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Νάξος, 07-07-2011
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                     Αρ. Πρωτ.:8379

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ 

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων,

Διακηρύττει ότι:

Εκτίθεται σε φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση της αίθουσας τελετών του Νέου Δημοτικού Κοιμητηρίου Δημοτικής Κοινότητας Νάξου που βρίσκεται στη θέση «Τίμιος Σταυρός» επιφανείας 46,93 τ.μ. (αίθουσα και παρασκευαστήριο) με υπόστεγο χώρο 18,48 τ.μ.
Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) την 25 του μήνα Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 11:00 – 12:00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) έτη.
Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς του μηνιαίου μισθώματος ορίζεται στο ποσό των διακοσίων ευρώ (€ 200,00) πλέον τελών χαρτοσήμου αναπροσαρμοζόμενο ετησίως κατά 5% μετά το πρώτο έτος.
Στη δημοπρασία θα γίνουν δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία πρέπει να καταθέσουν στην Επιτροπή Διενέργειας της δημοπρασίας κατά την ημέρα διεξαγωγής της, τα οριζόμενα με ποινή αποκλεισμού δικαιολογητικά στο άρθρο 5 της διακήρυξης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της σχετικής διακήρυξης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής, τηλέφωνο επικοινωνίας 22853-60154.

Διακήρυξη

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Σχόλια are closed.