ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Νάξος, 07-07-2011
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                    Αρ. Πρωτ.:8380

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ 

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων,

Διακηρύττει ότι:

Εκτίθεται σε φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του ανθοπωλείου του Νέου Δημοτικού Κοιμητηρίου Δημοτικής Κοινότητας Νάξου που βρίσκεται στη θέση «Τίμιος Σταυρός» επιφανείας 12,75 τ.μ. (αίθουσα) με υπόστεγο χώρο 7,49 τ.μ.
Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) την 25 του μήνα Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 13:00 – 14:00 μ.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) έτη.
Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς του μηνιαίου μισθώματος ορίζεται στο ποσό των εξήντα ευρώ (€ 60,00) πλέον τελών χαρτοσήμου αναπροσαρμοζόμενο ετησίως κατά 5% μετά το πρώτο έτος.
Στη δημοπρασία θα γίνουν δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία πρέπει να καταθέσουν στην Επιτροπή Διενέργειας της δημοπρασίας κατά την ημέρα διεξαγωγής της, τα οριζόμενα με ποινή αποκλεισμού δικαιολογητικά στο άρθρο 5 της διακήρυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της σχετικής διακήρυξης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής, τηλέφωνο επικοινωνίας 22853-60154.

Διακήρυξη

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                           
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Σχόλια are closed.