ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Νάξος, 22/06/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ανέγερση διώροφου κτιρίου με υπόγειο Δήμου Νάξου», με προϋπολογισμό 980.200,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορίας Η/Μ, με προϋπολογισμό 160.781,59 € και β) κατηγορίας Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 657.506,06 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας, Δημαρχιακό Μέγαρο Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Χώρα Νάξου, μέχρι τις 7/7/2011. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2285360104, FAX επικοινωνίας 2285023570, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Παρτσινεβέλου Φιλοθέη.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12 Ιουλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι «με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών» του άρθρου 6 του Ν.3669/08.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α2 ή 1η ή 2η με έδρα ή με επιλογή ως δεύτερο, το Νομό Κυκλάδων, στην κατηγορία Η/Μ και τάξεις 1η ή 2η ή 3η, στην κατηγορία Οικοδομικά, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 16.479,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών και τριάντα ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ε.Π. Κρήτης και Ν. Αιγαίου 2007-2013 Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Tεύχη Δημοπράτησης

                                                                   Ο Δήμαρχος

                                                      Εμμανουήλ Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.