ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Νάξος,  12/07/2011
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                        Αρ. πρωτ.: οικ.8619
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ &  ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Τηλ.: 2285360100-117-118

«Πρόσκληση  για την υποβολή κλειστής οικονομικής προσφοράς  για  την προμήθεια υλικών οδικής  σήμανσης Δήμου Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων καλεί όλους τους ενδιαφερομένους  να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά στο πρωτόκολλο του Δήμου  για την< προμήθεια υλικών οδικής σήμανσης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων> έως την 18/07/2011 στις 12:00μμ, ενδεικτικού προϋπολογισμού 10.863,40€ .
Τα υλικά περιγράφονται στον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών που ακολουθεί και ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας  πρόσκλησης. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τις προδιαγραφές από το γραφείο προμηθειών του Δήμου. Η παράδοση των υλικών θα γίνει εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί με την ισχύουσα Νομοθεσία του ΕΚΠΟΤΑ.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
           καα
Ψαρράς Απόστολος
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.