ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ &
ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Νάξος    01/07/2011

                                                                                      Αρ.πρωτ.:οικ.8029                  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων προκηρύσσει Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Υ.Α. 11389/93 ΥΠ.ΕΣ. περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.», και τις ερμηνευτικές εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή της μέχρι σήμερα, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια υλικών οδικής ασφάλειας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων προϋπολογιζόμενης δαπάνης 19.604,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο Νάξου την  08 /07/ 2011 ημέρα Παρασκευή  και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 13:00 πμ.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις 13-07-2011 ημέρα  Τετάρτη και ώρα λήξης υποβολής προσφορών 10:00πμ.
Την διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν από το Γραφείο προμηθειών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων  στο τηλέφωνο 2285360118 & 117  από τις 08:00πμ ως τις 15:00μμ και από την ιστοσελίδα του Δήμου στη δ/νση www.e-naxos.eu.

Διακήρυξη

Τεχνικές προδιαγραφές

   Ο  Δήμαρχος
     και α.α.

Αργύριος Ανεβλαβής
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.