ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ &
ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

                                                                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                                                                                                                                    Νάξος    23/09/2011
                                                                                                                      Αρ.πρωτ.:  12011 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων προκηρύσσει Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Υ.Α. 11389/93 ΥΠ.ΕΣ. περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.», και τις ερμηνευτικές εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή της μέχρι σήμερα, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια  «ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 28.586,21€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο Νάξου την 06 /10 /2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 10:00 πμ.
Οι ενδιαφερόμενο για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν εκτός από την προσφορά τους και εγγυητική επιστολή Τραπέζης για την συμμετοχή στο διαγωνισμό ποσού 1.232,16€ .
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις 12/10/2011,         ημέρα  Τετάρτη  και ώρα λήξης υποβολής προσφορών 10:00πμ.
Για την παραλαβή της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στο τηλέφωνο 2285360118 & 117 από τις 08:00πμ ως τις 16:00μμ.

Ο  Δήμαρχος
Εμμανουήλ Ν. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.