Π Ε Ρ Ι Λ Η Π Τ Ι Κ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  

Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ  Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ

Ο Δήμαρχος Νάξου

Έχοντας υπόψη:

  1. Την αριθμ. Κ.Υ.Α. 1038460/2439/Β0010/15-04-2009 (Φ.Ε.Κ. Β792/29-04-2009),
  2. Το άρθρο 13 του Ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 285/Α/2001),
  3. Το Π.Δ. 270/81 (Φ.Ε.Κ. Α΄77/30-03-81),
  4. Το Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006),
  5. Την υπ' αριθμ. 5457/18-05-2011 διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού για την άσκηση δραστηριότητας εκμίσθωσης ομπρελών και καθισμάτων θαλάσσης, 
  6. Τα από 30-05-2011 πρακτικά δημοπρασίας,
  7. Την υπ' αριθμ. 59/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,

Διακηρύττει ότι, ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων θα διεξάγει φανερή, πλειοδοτική και προφορική επαναληπτική δημοπρασία για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού για την άσκηση δραστηριότητας εκμίσθωσης ομπρελών και καθισμάτων θαλάσσης για τα τμήματα για τα οποία στη δημοπρασία που διεξήχθη την 30-05-2011 δεν παρουσιάστηκε πλειοδότης. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την 15η του μήνα Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 12:00 – 13:00 μ.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής και σύμφωνα με τους όρους της υπ' αριθμ. 5457/18-05-2011 διακήρυξης.

Τα τμήματα κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού που θα δημοπρατηθούν είναι τα εξής:

α. Παραλία Αγίου Προκοπίου – Τμήματα με αριθμούς 6, 7, 8 και 9 με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς για το ετήσιο αντίτιμο χρήσεως το ποσό των τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€ 3.500,00) για κάθε ένα από τα τμήματα αυτά,

β. Παραλία Γλυφάδας – Τμήμα 1 με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς για το ετήσιο αντίτιμο χρήσεως το ποσό των χιλίων διακοσίων ευρώ (€ 1.200,00) και

γ. Παραλία Αμμίτη – Τμήμα 1 με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς για το ετήσιο αντίτιμο χρήσεως το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (€ 500,00).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                              

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Σχόλια are closed.