Π Ε Ρ Ι Λ Η Π Τ Ι Κ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ  Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981,

2.Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006,

3.Την υπ' αριθμ. 14445/18-11-2011 διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση χρήσης (εκμίσθωση) του ξενώνα της Τοπικής Κοινότητας Κορωνίδας μετά του εξοπλισμού του,  

4.Τα από 08-12-2011 πρακτικά δημοπρασίας,

5.Την υπ' αριθμ. 229/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,

Διακηρύττει ότι, ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων θα διεξάγει φανερή, πλειοδοτική και προφορική επαναληπτική δημοπρασία για την παραχώρηση χρήσης (εκμίσθωση) του ξενώνα της Τοπικής Κοινότητας Κορωνίδας μετά του εξοπλισμού του.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) την 9η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 11:00 – 12:00 μ.μ. (λήξη επίδοσης των προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής και σύμφωνα με τους όρους της υπ' αριθμ. 14445/18-11-2011 διακήρυξης.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) έτη.

Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς του μηνιαίου μισθώματος ορίζεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (€ 250,00) πλέον τελών χαρτοσήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της σχετικής διακήρυξης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής, τηλέφωνο επικοινωνίας 22853-60154.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Σχόλια are closed.