ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΞΕΝΩΝΑ) ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΩΝΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 20-12-2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθ. Πρωτ.:23669
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών και Οικ/κών
Τμήμα : Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Πληρ: Ε. Παπαδοπούλου
Ταχ.Δ/νση : Χώρα Νάξου
84300 Νάξος
Τηλέφωνο.: 2285360141
Φαξ : 2285023570
e-mail : naxos@naxos.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΞΕΝΩΝΑ) ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Προκηρύσσει
Επαναληπτική φανερή , προφορική , πλειοδοτική, δημόσια δημοπρασία για ένα ακίνητο (ξενώνας) που βρίσκεται στην Κοινότητα Κορωνίδας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων εμβαδού 337,54τ.μ. (διαμερίσματα 238,00τ.μ. ημιυπαίθριοι 56,25 τ.μ., υπόγειοι βοηθητικοί χώροι 41,67 τ.μ.) αποτελούμενο από τρεις (3) ορόφους σε πέντε (5) διαφορετικές στάθμες. Στη α’ στάθμη βρίσκονται οι χώροι υποδοχής και οι βοηθητικοί υπόγειοι χώροι, στη β’ στάθμη αναπτύσσονται δύο μονόχωρα διαμερίσματα και στη γ’ στάθμη δύο μονόχωρα και ένα δίχωρο στη δ’ στάθμη ένα δίχωρο και στη ε’ στάθμη ένα μονόχωρο.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας των Δημοπρασιών στο Δημοτικό Κατάστημα Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την 30 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα, ώρα 10:30 π.μ. με του ίδιους όρους.
Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 230,00 ευρώ μηνιαίως και κάθε επόμενη προσφορά δεν δύναται να είναι μικρότερη των 10,00 ευρώ από την τελευταία δοθείσα.
Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στο ποσό των 276,00 ευρώ .
Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε εννέα (9) έτη, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης δυνάμενη να παραταθεί διμερώς κατόπιν απόφασης του Δ.Σ.

Οι λοιποί όροι διακήρυξης της δημοπρασίας περιλαμβάνονται στην με αριθμ πρωτ. 22006/4-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΟΣΕΩΚΗ-ΞΩΤ) διακήρυξη.
Πληροφορίες και αντίγραφα διακήρυξης για τη δημοπρασία παρέχονται στους ενδιαφερόμενους κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο τηλέφωνο: 22853-60141.
Ο Δήμαρχος
Δημήτριος Λιανός

Comments are closed.