ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ: Η από 4/5/2022 και με αριθμό κατάθεσης 482/152/2022 αίτηση, που επαναφέρεται με την από 1/6/2023 και με αριθμό κατάθεσης 472/142/2023 κλήση.
ΑΙΤΩΝ: Το Εκκλησιαστικό Φιλανθρωπικό Ίδρυμα με την προσωνυμία «Εκκλησιαστικό Γηροκομείο Νάξου ο Άγιος Παντελεήμων», που εδρεύει στη Νάξο,
νομίμως εκπροσωπούμενο υπό του Προέδρου αυτού και Μητροπολίτου Παροναξίας κ. Καλλινίκου (ΑΦΜ: 090256690).
ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ: Τριμελές Εφετείο Πειραιά (εκούσια δικαιοδοσία, κατά το άρθρο 825 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: 2/11/2023, ημέρα Πέμπτη (ώρα 09.30), με αριθμό πινακίου 10.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΜΑ: Με την από 4/5/2022 αίτησή του, που επαναφέρεται προς συζήτηση με την από 1/6/2023 κλήση, το Εκκλησιαστικό Φιλανθρωπικό Ίδρυμα με την προσωνυμία «Εκκλησιαστικό Γηροκομείο Νάξου ο Άγιος Παντελεήμων» ζητά να του χορηγηθεί άδεια επωφελεστέρας εκμεταλλεύσεως του ακινήτου, ήτοι ενός αγροτεμαχίου με την ονομασία «ΠΑΡΤΕΣ» που βρίσκεται στην θέση «ΚΑΣΤΡΑΚΙ» της κτηματικής περιφέρειας Σαγκρίου του Δήμου Νάξου, έκτασης 9.337 μ2, που του απεδόθη κληρονομικώς από τη διαθέτιδα, Βασιλική Αναστασιάδου, χήρα Κωνσταντίνου, προς εξυπηρέτηση κοινωφελούς σκοπού με την μορφή της εκμεταλλεύσεως αυτού μέσω αντιπαροχής και να του επιτραπεί να πωλήσει ή να εκμισθώσει κατά περίπτωση τη διακεκριμένη ιδιοκτησία που θα του αποδοθεί ως αντιπαροχή από τον κατασκευαστή, προκειμένου να κατασκευαστεί πτέρυγα εις το εκκλησιαστικό Γηροκομείο Νάξου Άγιος Παντελεήμων, αφιερωμένη εις την μνήμη των προσώπων που υποδεικνύει η διαθέτις με τις από 21/3/1998 διαθήκες της (κύρια και συμπληρωματική) που δημοσιεύθηκαν από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με τα υπ’ αριθμ. 1.848 και 1.849 αντίστοιχα πρακτικά συνεδρίασης στις 24/3/2000.
Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΑΒΡΟΣ

Σχόλια are closed.