Περισυλλογή και διαχείριση ανεπιτηρήτων παραγωγικών ζώων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Νάξος, 01/03/2024
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής & Ανάπτυξης
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84300
Πληροφορίες : Ν.Τριανταφύλλου
Τηλέφωνο: 2285360138
EMAIL: ntri@naxos.gov.gr

ΠΡΟΣ Πρεβόλη Γεώργιο

Αριθμός Απόφασης:204
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36 / 09.03.2021 τεύχος Α)
2. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 / 08.08.2016 τεύχος Α)
3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
4. Το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 / 19.07.2018 τεύχος Α)
5. Την ανάγκη λειτουργίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σύμφωνα με το Ν.3852/10
6. Το άρθρο 160 του Ν. 3463/2006 και την περίπτωση γ) που αφορά στο ιζ του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006:
«Τα υλικά και το κόστος επισκευής βλαβών στο οδικό δίκτυο και στο δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης και ηλεκτροφωτισμού, η επισκευή του εξοπλισμού των σχολείων, των παιδικών σταθμών και των παιδικών χαρών και η εν γένει συντήρηση αυτών, καθώς και οι δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος και την πολιτική προστασία»
7. Το με αρ. πρωτ 4128/2024 Πρωτογενές αίτημα (24REQ014346182)
8. Την με αριθ.3/2024 μελέτη της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
9. Το με αρ. πρωτ. 4160/01/03/24τεκμηριωμένο αίτημα
10. Την με αρ. απ. 203/2024./02/2024 απόφαση του Δημάρχου σχετικά με τον τρόπο διενέργειας
11. Την με αρ. πρωτ. 4206/2024 πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς και δικαιολογητικών, η οποία τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου, στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο ΚΗΜΔΗΣ (24PROC0143522416)
12. Την εμπρόθεσμη 4210/01/03/2016
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την ανάθεση για τη δαπάνη: «Περισυλλογή και διαχείριση ανεπιτηρήτων παραγωγικών ζώων»
στον Πρεβόλη Γεώργιο (ΑΦΜ 054892838 ΔΟΥ Νάξου ), με το ποσό των 11.780,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.