ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
Της με α/α  16ης/16-12-2014 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 

Α/α απόφασης

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
45/2014

Εισήγηση, κατόπιν αιτήματος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, για χωροθέτηση περιπτέρου επί της χερσαίας ζώνης λιμένα Νάξου.

Η Επιτροπή αποφάσισε κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντων των κ. Χουζούρη Νικόλαου και Βασαλάκη Αντώνιου, να εισηγηθεί στο Δ.Λ.Τ. Νάξου τη χωροθέτηση μίας θέσης περιπτέρου επί της χερσαίας ζώνης λιμένα Νάξου και συγκεκριμένα σε προϋπάρχουσα θέση κενωθέντος περιπτέρου έμπροσθεν της Λιμενικής Αρχής Νάξου, όπως αυτή αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα της Τ.Υ. Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων που συνοδεύει -ως αναπόσπαστο τμήμα της- την με αριθμό 115/2013 απόφαση του Δ.Λ.Τ. Νάξου, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και της παρούσας απόφασης.

                                                                                        
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Τοτόμης Πρωτονοτάριος  

Σχόλια are closed.