ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
Της με α/α  12ης/19-10-2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/α απόφασης

ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
36/2015

1.             Γνωμοδότηση για την ΜΠΕ από την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου στη θέση «Τζιριώτη-Δύραχα» Τ.Κ. Κινιδάρου Νάξου (σύμφωνα με την ΚΥΑ -ΦΕΚ 45/τ.Β'/15-01-2014 άρθρο5, ΠΑΡ.5Γ.-). 

Η επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο αρνητικά ως προς την Μ.Π.Ε που αφορά στην εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου συνολικής έκτασης 34.296,51 m2, στη θέση «Τζιριώτη – Δύραχα» Τ.Κ. Κινιδάρου Νάξου.
37/2015

2.      Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών κατασκευής πεζοδρομίων.

Η επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής πεζοδρομίων στη Δ.Κ. Νάξου και στους μη παραδοσιακούς οικισμούς.
38/2015

3.       Έγκριση απαγόρευσης παρόδιας στάθμευσης σε δημοτική οδό στην Δ.Κ. Φιλοτίου.

Η επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση χώρου για την στάση οχημάτων και την απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης σε τμήμα δημοτικής οδού στην Δ.Κ. Φιλοτίου.

                                                                                   

   Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
  Τοτόμης Πρωτονοτάριος              

Σχόλια are closed.